Министарство државне управе и локалне самоуправе


Назив услуге

Конкурс за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2018. години

Датум објављивања (ажурирања)

ажурирано: 04.09.2018. 

Опис

Министарство државне управе и локалне самоуправе на основу члана 119. Закона о националним саветима националних мањина („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 20/14-УС и 55/14), члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник РС”, брoj 113/17) члана 3. Уредбе о поступку расподеле средстава из Буџетског фонда за националне мањине („Службени гласник РС“, број 22/16) и Одлуке министра државне управе и локалне самоуправе o расписивању конкурса за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области информисања на језицима националних мањина у 2018. години број: 401-00-00291/2018-27 од 29. марта 2018. године, расписује

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У 2018. ГОДИНИ

Конкурс се расписује за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за реализацију програма и пројеката из области информисања на језицима националних мањина.

Специфичан циљ конкурса је одрживост медија на језицима националних мањина.

Укупна средства која ће бити додељена по овом конкурсу износе 21.800.000,00 динара.

Средства су обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину,  Раздео 20- Министарство државне управе и локалне самоуправе, глава 20.1-Буџетски фонд за националне мањине, Програм 1001 – Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода, програмска активност 0002 – Права националних мањина на самоуправу, функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, и то на економској класификацији 424 – специјализоване услуге износ од 4.000.000,00 динара и на економској класификацији 481- дотације невладиним организацијама износ од 17.800.000,00 динара.

Максимална вредност одобрених средстава по појединачном програму/пројекту не може бити вишa од 1.000.000,00 динара.

Право учешћа

Право учешћа на Конкурсу имају: установе, удружења, фондације, привредна друштва и друге организације чији су оснивачи национални савети националних мањина, организације цивилног друштва уписане у одговарајући регистар, а чији се циљеви према статутарним одредбама, остварују у области заштите и унапређења права и положаја припадника националних мањина, које имају седиште на територији Републике Србије и задужбине, фондације и конференције универзитета односно академија струковних студија (у даљем тексту: учесник конкурса).

Учесник конкурса може конкурисати само са једним програмом/пројектом.

Критеријуми за оцену програма и пројеката

Избор програма и пројеката који ће се финансирати средствимa из Буџетског фонда за националне мањине врши се применом следећих критеријума:

1.    колико описани програм и пројекат одговара остваривању циљева програма и пројеката постављених у конкурсном поступку;
2.    дужина трајања;
3.    могућност даљег развијања и одрживост програма и пројеката;
4.    мера до које се досеже до циљних група којој су програм  и пројекат намењени;
5.    меру којој капацитет организације одговара остваривању  циљева и
6.    оправданост буџета програма и пројеката.

 Допунски критеријуми

1.      унапређење медијских садржаја у области културног и језичког идентитета националних мањина;
2.      јачање стручних и техничких капацитета редакција и медија;
3.      унапређење медијског и новинарског професионализма и
4.      развој добросуседских односа у региону.

Ближа мерила

1.      територијална покривеност емитовања и/или диструбуције медијских садржаја;
2.      покривеност више друштвених група;
3.      развој дијалога, бољег упознавања између различитих заједница;
4.      интегративна интеркултуралност и
5.      обрада тема од значаја за реализацију међународних уговора  и стратешких  докумената Републике Србије из области људских и мањинских права (на пример: родна равноправност, дискриминација, итд.).

Потребна документација

1.    Образац пријаве попуњен и оверен у три примерка; (преузети са сајта);
2.    Изјава подносиоца пријаве којом се потврђује да се, према статутарним одредбама, циљеви удружења, односно друге организације цивилног друштва, остварују у области заштите и унапређења права и положаја припадника националних мањина; (преузети са сајта);
3.    Изјава/сагласност медија да ће програмски садржај бити емитован/објављен у том медију;
4.    Koмпактни диск (ЦД) са обавезном пратећом документацијом.

Поред горе наведене документације подносилац пријаве може доставити и друга документа које сматра потребним и одговарајућим за предложени програм/пројекат (на пример: писма препоруке, сагласности,  писма подршке ако постоје и др).

Рок за подношење пријава

Конкурс се расписује у периоду од 7. маја до 5. јуна 2018. године.

Начин пријављивања:

Пријаве са прописаном документацијом слати поштом на адресу: Министарство државне управе и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 Београд, са назнаком:   КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У 2018. ГОДИНИ или предати лично на наведену адресу, у писарници Министарства.

Пријаве послате на било који други начин (факсом, електронском поштом и др.), или послате на другу адресу неће бити разматране.

Конкурсна документација се не враћа.

Неблаговремене и неправилно попуњене пријаве; пријаве са непотпуном документацијом; пријаве које нису поднете на одговарајућем обрасцу и пријаве које садрже друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину пријаве или пријаве које није могуће вредновати према задатим критеријумима; пријаве подносилаца који немају права учешћа на конкурсу; пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица и пријаве које садрже пројекте и програме који нису у складу са наменом средстава утврђених овим конкурсом, неће бити разматране.

Благовременом пријавом сматра се препоручена пошиљка предата пошти/ писарници  Министарства најкасније до 5. јуна 2018. године.

Листа вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката.

Конкурсна комисија утврђује Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката, у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава и исту објављује на званичној интернет страници Министарства, Канцеларије за људска и мањинска права, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Порталу е-Управе.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију,  као и право приговора - у року од три дана од дана објављивања Листе.

Одлуку о приговору  Комисија доноси у року од 15 дана од дана пријема приговора.

Одлуку о расподели средстава из Буџетског фонда за националне мањине доноси министар, на основу Листе вредновања и рангирања пријављних програма и пројеката, у року од 30 дана од дана утврђивања Листе. 

Текст конкурса и пратећа документација могу се преузети на интеренет страници Министарства, Канцеларије за људска и мањинска права, Канцеларије за сарадњу са цивилним друштвом и Порталу е-Управе.

Додатне информациjе се могу добити радним даном од 11 до 13 часова на телефон:  011/26-45-357.

КОНКУРС ЈЕ ОТВОРЕН ОД 7. МАЈА ДО 5. ЈУНА 2018. ГОДИНЕ

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА

ЛИСТА ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ПОДНЕТИХ НА КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ У 2018. ГОДИНИ

Конкурсна комисија, образована решењем министра државне управе и локалне самоуправе, која спроводи поступак доделе средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2018. години, на седници која је одржана 2. августа 2018. године утврдила je Листу вредновања и рангирања пријављених програма и пројеката поднетих на конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине за програме и пројекте из области информисања на језицима националних мањина у 2018. години.

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију, као и право приговора у року од три дана од дана објављивања Листе вредновањa и рангирања пријављених програма и пројеката.

Приговор се може изјавити препорученом поштом или непосредно преко писарнице Министарства државне управе и локалне самоуправе на адресу Бирчанинова 6, 11000 Београд, са назнаком: „ПРИГОВОР по Конкурсу за доделу средстава из Буџетског фонда за националне мањине у 2018. години“.

Укупна средства која ће бити додељена по овом конкурсу износе 21.800.000 динара.

Одлуку о расподели средстава из Фонда доноси министар у року од 30 дана од дана утврђивања Листе. Министарство државне управе и локалне самоуправе

http://www.mduls.gov.rs/

Бирчанинова 6

011/3620-146

-

еАнкете