Град Зрењанин

Град Зрењанин jе омогућио Вама коjи сте уписани у матичне књиге коjе се воде за матично подручjе Зрењанин, да путем интернета наручите и на кућну адресу добиjете изводе и уверења из наших матичних књига.

Захтев за приступ информацији од јавног значаја
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН  

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

Надзорни орган

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Опис

Информација од јавног значаја јесте информација којом располаже орган јавне власти настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна. 

Где и како

Захтев за приступ информацији од јавног значаја се може поднети надлежном органу управе:

- електронски-користећи еУслуге овог Портала, уз отворени налог и поседовање сертификата

- образац захтева можете и сами одштампати, попунити и послати поштом

- лично на шалтеру Услужног центра ГУ Зрењанин

Напомена:
Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан, док се копија документа која садржи тражену информацију издаје уз накнаду нужних трошкова израде копије.

Влада прописује трошковник на основу кога орган обрачунава трошкове.

Трошкови су утврђени Уредбом Владе Републике Србије о висини накнаде нужних трошкова за издавање копије докумената на којима се налазе информације од јавног значаја („Сл гласник РС“, бр. 8/06) и то:
 - Копија стране А4 формата износи 3 динара,
 - А3 формата 6 динара,
 - ЦД 35 динара,
 - дискете 20 динара,
 - ДВД 40 динара,
 - аудио касете 150 динара,
 - видео касете 300 динара,
 - претварање једне стране документа из физичког у електронски облик 30 динара.

Износ укупних трошкова уплаћује се на жиро рачун Буџета Републике Србије бр. 840-742328-843-30 са позивом на број 97 59-013.

Од обавеза плаћања накнаде ослобођени су:

- новинари, када копију документа захтевају ради обављања свог позива,
- удружења за заштиту људских права, када копију захтевају ради остваривања циљева удружења,
- сва лица када се тражена инфомација односи на угрожавање, односно заштиту здравља становништва и животне средине.

Детаљне инфомације можете добити на телефон: 023/3150124 или путем електронске поште: sluzba.skupstine@zrenjanin.rs.

Правна подлога

Закон о слободном приступу инфомацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10)

Корисни линкови

  www.zrenjanin.rs

  www.poverenik.rsИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Зрењанин

www.zrenjanin.rs

Трг слободе 10

023 315 0143

023 315 0119

еАнкете