Град Београд

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - локације: Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678; 27. марта 43-45, централа: 3309-000, 3346-005, 3227-241; Тиршова 1, централа: 2688-655 ; Краљице Марије 1 ; Мaкензијева 31, централа: 2453-142.

Остваривање права на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима


Назив услуге

 Остваривање права на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима

Орган задужен за спровођење

 ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА

 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

СЕКТОР ЗА СОЦИЈАЛНУ И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ

Опис

 Сврха поступка је остваривање права на бесплатно коришћење паркинг места на јавним општим паркиралиштима. Поступак се покреће по пријему захтева подносиоца и по окончању административног поступка, доноси се решење о признавању права на бесплатно коришћење паркинг места на јавним општим паркиралиштима подносиоцу захтева где се решење на крају доставља путем поште. Уколико подносилац захтева није задовољан са исходом решења, може поднети жалбу у року од 15 дана.

Где и како

Предаја захтева врши се преко писарнице градске управе радним данима од 7:30 до 15:30 часова, у улици 27. Марта 43-45, Београд. Приликом подношења захтева, странка је дужна да поднесе потребну документацију. Потписом обрасца странка потврђује да је сагласна да се назначена документација других организационих јединца, јавних предузећа, установа, институција и организација прибавља по службеној дужности, уколико је то наглашено у обрасцу захтева.

Рок за обраду захтева је 30 дана од пријема захтева, али је у пракси потребно до 7 дана за обраду захтева. 

-Лица која су ово право оствариле у календарској 2015. години потребно је да уз  захтев приложе копију личне карте и копију саобраћајне саобраћајне дозволе.

 

- Лица која ово право нису остварила у календарској 2015. години ,приликом подношења захтева приликом подношења захтева требало би  да приложе следећу документацију:

-         Лична карта носиоца права или корисника права по основу уговора о лизингу,

-         Пријава пребивалишта за малолетно дете,

-         Саобраћајна дозвола са BG регистарским ознакама,

-         Уговор о лизингу,

-         Уколико је власник возила члан уже породица корисника:

a)      лична карта члана уже породице (морају бити на истој адреси),

b)      извод из матичне књиге рођених за члана породице,*

c)      извод из матичне књиге рођених за члана породице (са холограмом),*

d)      изјава два сведока оверена у суду или општини о ванбрачној заједници,

e)      решење надлежног центра за социјални рад о стављању под старатељство,

f)       решење надлежног центра за социјални рад о смештају у хранитељској породици.

-         Решење надлежног органа о признатом својству војног и цивилног инвалида од I до IV групе (100% - 80%) са признатим правом на ортопедски додатак,

-         Решење или уверење издато у текућој години комисије органа вештачења Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о врсти и степену телесног оштећења или губитка екстремитета,

-         Решење надлежног центра за социјални рад и налаз, оцена и мишљење комисије органа вештачења о врсти и степену телесног оштећења,

-         Решење надлежног органа о категоризацији, издато од 2009. године,

-         Решење органа старатељства о стављању под старатељство са наводима о степену и врсти сметњи у развоју,

-         Правоснажна судска одлука о лишењу пословне способности,

-         Одлука надлежног суда о продужењу родитељског права.

 

Захтев 1 подносе лица која желе да остваре право на бесплатно коришћење обележеног паркинг места на јавним паркиралиштима  на територији града Београда први пут .

Захтев 2 подносе лица која су право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним паркиралиштима  на територији града Београда остварила у календарској 2015. години.

 

Информације које се траже у захтеву:

-         Име и презиме подносиоца захтева,

-         ЈМБГ подносиоца захтева,

-         Име, презиме и ЈМБГ особе са инвалидитетом - члана породичног домаћинства,

-         Адреса подносиоца захтева,

-         Име и презиме власника путничког возила,

-         Тип и марка путничког возила,

-         Регистарска ознака возила,

-         Сагласност подносиоца захтева за обраду личних података.

Правни основ

 Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/01 и "Службени гласник РС", бр. 30/10),

Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе ("Службени гласник РС", бр. 80/92),

Глава II, III и IV упутства о канцеларијском пословању органа државне управе("Службени гласник РС", бр. 10/93 и 14/93-исправка),

Одлука о локалним административним таксама,

Правилник о одређивањеу особа које могу остварити право на бесплатно коришћење обележених паркинг места на јавним општим паркиралиштима (" Сл. лист града Београда" бр. 104/04, 2/16 и 19/16),

Члан 9а Одлуке о јавним паркиралиштима ("Службени лист града Београда", бр. 12/10 пречишћен текст 37/11 и 42/11),

Члан 14 и 66 Одлуке о градског управи града Београда("Службени лист града Београда", бр. 8/2013,9/2013,61/2013,15/2014,37/2014,44/2014).Коментари

Град Београд

http://www.beograd.rs

Краљице Марије 1

+381 11 3309 000

-

еАнкете