Градска општина Нови Београд

Захтев за издавање обавештења и/или документације из евиденције имовинско-правног одсека
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за издавање обавештења и/или документације из евиденције имовинско-правног одсека

Орган задужен за спровођење

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове

Одсек за имовинско-правне послове

Опис

Овом услугом омогућено је издавање:

-обавештења о актима као и достава оверених преписа аката донетих од стране локалне самоуправе, а који се налазе у евиденцији одсека за имовинско-правне послове;

-потврде о исплати откупне цене стана у целости, ради укњижења у катастар непокретности;

-потврде о спецификацији (физичкој структури) објекта/стана (само за објекте изграђене пре 1948.године који су/били у корисништву ГО Нови Београд)

Где и како

Уз захтев подноси се:

-правни основ за подношење захтева;

-пуномоћје или фотокопија личне карте подносиоца захтева;

-доказ о уплаћеној такси (такса у износу од 310,00 динара се уплаћује на жиро рачун број 840-742251843-73, позив на број 97 59 013, прималац Градска општина Нови Београд).

за доставу обавештења о актима као и доставу оверених преписа аката које је овај орган донео у оквиру својих надлежности, уз захтев доставити Уверење о тројној идентификацији катастарске парцеле, које издаје РГЗ - Служба за катастар непокретности Нови Београд, ул Јурија Гагарина бр.81.

Трајање процедуре: до 15 дана, од дана подношења уредног захтева.

По пријему обавештења са Портала да је захтев обрађен, лично преузимате документацију у згради општине Нови Београд, у соби 70, други спрат (могућа достава путем поште).


Напомена: приликом преузимања документације потребно је доставити доказ о плаћеној такси :

1. за издавање потврде 310,00 динара

2. за препис аката, по полутабаку, 410,00 динара.

Правна подлога

Закон о општем управном поступку – члан 29 и 30 («Сл.гласник РС» бр. 18/16).

Закон о локалним административним таксама (Сл.Гласник 85/2018) Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете