Град Сремска Митровица

Право на месечно новчано примање


Назив услуге

Право на месечно новчано примање

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
СЛУЖБА ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ
Трг Светог Димитрија 13, 22000 Сремска Митровица

Опис

Право на месечно новчано примање могу остварити: борци, ратни, мирнодопски и цивилни инвалиди,
корисници породичне инвалиднине по палом борцу и умрлом војном инвалиду.
По пријему, захтев са доказима се обрађује и Служба за борачко-инвалидску заштиту доноси
решење 
у року од 2 месеца од дана подношења уредног захтева. Решење се доставља на кућну
адресу или се преузима лично или путем пуномоћника у канцеларији бр.5. 

Где и како

Све потребне информације могу се доботи на телефон 022/610-566 локал 105 или у канцеларији
бр.5 сваког радног дана од 07-15 часова.
Захтев и потребна документа (у оригиналу или оверене фотокопије ) могу се предати у Градском
услужном центру Града Сремска Митровица, на шалтеру бр.6  лично или путем поште.

 Потребна документација:

 - Захтев за остваривање права на месечно новчано примање
 - Образац изјаве о сагласности
 - Извод из матичне књиге рођених
 - Уверење о држављанству
 - Фотокопија (електронски очитана) личне карте
 - Изјава два сведока о заједничком домаћинству
 - Уверење о имовном стању (за све чланове домаћинства)
 - Уверење пореске управе (за све чланове домаћинства)
 - Уверење да ли је корисник пензије (за све чланове домаћинства)
 - Потврда о редовном школовању за децу старију од 15 година
 - Уверење Националне службе за запошљавање за пунолетне чланове домаћинства


Правни основ

Закон о правима бораца,војних инвалида и чланова њихових породица (,,Сл.лист СРС" бр.54/89  и
,,Сл.Гласник РС"
бр.137/04);
Закон о општем управном поступку (,,Сл.лист СРЈ" бр.33/97, 31/01 и 30/10);
Закон о правима цивилних инвалида рата (,,Сл.Гласник РС"  бр.52/96).Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете