Град Сремска Митровица

Право на породичну инвалиднину по палом борцу


Назив услуге

Право на породичну инвалиднину по палом борцу 

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ И СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
СЛУЖБА ЗА БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКУ ЗАШТИТУ
Трг Светог Димитрија 13, 22000 Сремска Митровица

Опис

Право на породичну инвалиднину по палом борцу могу остварити: брачни друг, родитељи и деца
до завршетка школовања и деца неспособна за привређивање, ако је неспособност наступила пре
15-те године живота.
По пријему, захтев са доказима се обрађује и Служба за борачко-инвалидску заштиту доноси
решење у року од 2 месеца од дана подношења уредног захтева. Решење се доставља на кућну
адресу или се преузима лично или путем пуномоћника у канцеларији бр.5.

Где и како

Све потребне информације могу се доботи на телефон 022/610-566 локал 105 или у канцеларији
бр.5  сваког радног дана од 07-15 часова.
Захтев и потребна документа (у оригиналу или оверене фотокопије ) могу се предати у Градском
услужном центру Града Сремска Митровица, на шалтеру бр.6 
 лично или путем поште.

Потребна документација:

 - Захтев за остваривање права на породичну инвалиднину по палом борцу
 - Образац изјаве о сагласности
 - Фотокопија (електронски очитана) личне карте
-  Уверење о држављанству (супруга, деца)
 - Извод из матичне књиге венчаних (супруга)
 - Извод из матичне књигње рођених (супруга, деца)
 - Извод из матичне књиге умрлих за погинулог борца
 - Уверење о околностима погибије борца (издаје надлежни војни орган)
 - Потврда о редовном школовању за децу старију од 15 година
 - Изјава два сведока о околностима да ли је подносилац захтева (супруга) засновала
   нову брачну заједницу после погибије борца – смрти војног инвалида

Правни основ

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца (,,Сл.лист СРЈ" бр.24/98);
Закон о општем управном поступку (,,Сл.лист СРЈ" бр.33/97, 31/01 и 30/10).Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете