Град Сремска Митровица

Захтев за издавање одобрења и такси исправа за обављање ауто-такси превоза путника


Назив услуге

Захтев за издавање одобрења и такси исправа за обављање ауто-такси превоза путника 

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Трг Светог Димитрија 13, 22000 Сремска Митровица

Опис

Решењем-одобрењем за обављање ауто-такси превоза путника на територији Града Сремска Митровица се утврђује испуњеност услова за обављање ауто-такси превоза, прописаних законом и Одлуком о ауто-такси превозу путника на територији Града Сремска Митровица. Ово решење представља документ-одобрење на основу кога предузетник  може обављати ауто-такси превоз на подручју Града Сремска Митровица и са подручја Града Сремска Митровица.

Где и како

Захтев за издавање решења-одобрења за обављање ауто-такси превоза путника на територији Града Сремска Митровица можете преузети:

- из параграфа Оригинални обрасци конкретне услуге
 (до исте еУслуге можете доћи и преко Портала еУправе - избором Градскa управaСремска  
  Митровица и преко сајта Града Сремска Митровица - избором еУслуге или еУправа).
- на шалтеру број 1 у Услужном центру Града Сремска Митровица, сваког радног дана од 8-14
  часова.

Детаљније информације се могу добити на тел. број: 022-610-566 лок. 183.

Уз захтев се прилаже: документација која је наведена у обрасцу бр.1 захтев за издавање одобрења и такси исправа за обављање ауто-такси превоза – за предузетника,
као и изјава о сагласности за прибављање података 

Правни основ

Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07)
Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“ бр.33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“ бр. 30/10 и 18/2016);
Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“ бр. 68/15);
Закон о јавним путевима („Сл. гласник РС“ бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12, 104/13);
Одлука о градским управама („Сл.лист Града Сремска Митровица “ бр. 12/2016);
Одлука о ауто-такси превозу путника на територији Града Сремска Митровица („Сл. лист Града Сремска Митровица“ бр. 13/15). 

 Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете