Град Сремска Митровица


Назив услуге

Захтев за увид у матичне књиге или издавање просте фотокопије матичних списа

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

СЛУЖБА ЗА ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА -

Опис

Увид у матичне књиге, као и списе на основу којих је извршен упис у матичне књиге, дозволиће се лицу на које се ти подаци односе, члану његове уже породице, усвојитељу или старатељу, а другим лицима на начин и под условима утврђеним Законом који уређује заштиту података о личности и законом који уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Где и како

Захтев за увид у матичне књиге или издавање просте фотокопије матичних списа можете поднети:

  - користећи еУслугу на овом Порталу, где одмах плаћате и све неопходне таксе;

  - на портал можете доћи и преко сајта Града Сремска Митровица www.sremskamitrovica.rs

(избором еУправа – електронске услуге);

  - образац захтева  можете  одштампати,  или преузети на шалтеру, попунити и предати на шалтеру Услужног центра Градске управе Града Сремска Митровица или послати путем поште.

Детаљније информације могу се добити и на телефон 022/610-566 локал 118. 

Уз захтев се подноси:

  - Уплатницa о уплаћеној такси на ж.р. број 840-742221843-57, позив на број 97 75234 у корист Буџета Републике Србије у износу од 670,00 динара (за сваки започети сат увида у МК), 

   - Уплатницa о уплаћеној градској административној такси на ж.р. број 840-742241843-03, позив на број 97 75234, у корист Буџета Града Сремска Митровица, у износу од 100,00 динара (за сваки започети сат увида у МК), односно 300,00 динара код издавања преписа или просте фотокопије из матичних списа.

Правни основ

Закон о матичним књигама ( ,,Службени гласник РС,, број 20/09)

Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига (,, Службени гласник РС,, број 109/2009, 4/2010,10/2010, 25/2011 и 5/2013)

 Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете