Grad Beograd

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA - lokacije: Trg Nikole Pašića 6, centrala: 3229-678; 27. marta 43-45, centrala: 3309-000, 3346-005, 3227-241; Tiršova 1, centrala: 2688-655 ; Kraljice Marije 1 ; Makenzijeva 31, centrala: 2453-142.

7.1. Prigovor savetniku za zaštitu prava pacijenata


Naziv usluge

7.1. Prigovor savetniku za zaštitu prava pacijenata

Datum kreiranja ( ili poslednjeg ažuriranja)

01. jul 2018.

Organ zadužen za sprovođenje

GRADSKA UPRAVA GRADA BEOGRADA
SEKRETARIJAT ZA ZDRAVSTVO
SEKTOR ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA

Opis

Svrha postupka je zaštita prava pacijenata prilikom korišćenja zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama, drugim oblicima zdravstvene službe (privatna praksa), organizacionim jedinicama visokoškolskih ustanova zdravstvene struke koje obavljaju zdravstvenu delatnost i drugim pravnim licima za koja je posebnim zakonom predviđeno da obavljaju i određene poslove iz zdravstvene delatnosti.

Postupak se pokreće  podnošenjem prigovora, koji pacijent, odnosno njegov zakonski zastupnik, može podneti pisano (poštom, elektronskom poštom), ili usmeno na zapisnik.
Prigovor se  zavodi u pisarnici, koja dostavlja prigovor savetniku za zaštitu prava pacijenata, preko Sektora za zaštitu prava pacijenata.
Savetnik pacijenata po podnetom prigovoru utvrđuje sve bitne okolnosti i činjenice u vezi sa navodima iznetim u prigovoru i sačinjava izveštaj u kome donosi zaključak o osnovanosti prigovora.
Izveštaj dostavlja podnosiocu prigovora. 

Prilikom podnošenja prigovora, pacijent, odnosno njegov zakonski zastupnik, prilaže sledeću dokumentaciju:
- Prigovor
- Fotokopiju medicinske dokumentacije koja je u vezi sa navodima iz prigovora, a koju dobrovoljno prilaže.

Gde i kako

Kontakt podaci nadležnih službenika:

Mr sc. med.  dr Vera Dražić, sekretar
Dr sc. prim. dr Aleksandar Stefoski, podsekretar

Telefon: 011/ 7157-480
Faks: 011/ 3376-135
E-mail: zdravstvo@beograd.gov.rs

Kontakt podaci Sektora za zaštitu prava pacijenata

Adresa: Tiršova 1
Telefon: 011/3605-634
E-mail: savetnik.pacijenata@beograd.gov.rs

Zahtev se podnosi u pisarnici, Tiršova 1, Beograd, radnim danima od 07:30 do 17:30 časova.
Ako pisani prigovor sadrži neki formalni nedostatak, ili ako je nerazumljiv ili nepotpun, savetnik pacijenata zatražiće od podnosioca prigovora da u što kraćem roku otkloni uočene nedostatke.
Po prigovoru, savetnik pacijenata odmah, a najkasnije u roku od pet radnih dana od dana podnošenja prigovora, utvrđuje sve bitne okolnosti i činjenice u vezi sa navodima iznetim u prigovoru.
Nakon utvrđivanja svih relevantnih činjenica i okolnosti, savetnik pacijenata sačinjava izveštaj, koji odmah, a najkasnije u roku od tri radna dana, dostavlja podnosiocu prigovora.

Pravni osnov

- Zakon o pravima pacijenata, Član 41. stav 1-3 („Službeni glasnik RS“, br. 45/2013)
- Pravilnik o načinu postupanja po prigovoru, obrascu i sadržaju zapisnika i izveštaja savetnika za zaštitu prava pacijenata, Član 2-5 („Službeni glasnik RS“, br. 71/13 i 40/14-ispr.)
- Zakon o opštem upravnom postupku, Član 55. („Službeni list SRJ“ broj 33/97 i 31/01 i „Službeni glasnik RS“, br. 30/10)
- Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave, Glava II, III, i IV  („Službeni glasnik RS“, br. 10/93 i 14/93)

Korisni linkovi

Originalni obrasciKomentari

Grad Beograd

http://www.beograd.rs

Kraljice Marije 1

+381 11 3309 000

-