Град Сремска Митровица

Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих (МКУ)

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ
ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА
- СЛУЖБА ЗА ЛИЧНА СТАЊА ГРАЂАНА -
ТРГ СВЕТОГ ДИМИТРИЈА 13,  22000 СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Опис

Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих (МКУ) подноси странка за лице које је умрло на територији Града Сремске Митровице, а није уписано у матичне књиге умрлих на територији Града Сремске Митровице.

Где и како

Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих (МКУ) можете поднети  надлежном органу управе :
 - Online (кликом на плаво дугме  еУслуга), уз отворен кориснички налог или пријавом са електронским 
   сертификатом (у зависности од потребног нивоа аутентификације).
   (До исте еУслуге можете доћи и преко Портала еУправе - избором Градскa управa Сремска
   Митровица и преко сајта Града Сремска Митровица - избором  еУправа - еУслуге).
-  Образац захтева, као и изјаву о сагласности за прибављање података можете и само одштампати,
   попунити, потписати  и послати поштом или предати лично на шалтеру 6 Услужног центра Градске
   управе.

НАПОМЕНА: Чланом 103. Став 3. Закона о општем управном поступку ("Сл.Гласник РС" број 18/2016) предвиђено је да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, Захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.
(Потребно је
обавезно попунити и потписати Изјаву о сагласности за прикупљање података)

ПРИЛОЗИ: (Прибављају се по службеној дужности, осим у случају кад су чињенице рођења, закључење брака, држављанства и смрти, настале на територији неке стране државе, или их уз свој изричит пристанак прибавља странка)

1.   Извод из матичне књиге рођених (МКР) - за умрлог,

 2.   Потврду о смрти,

3.   Уплатница о уплаћеној такси на ж.р. број 840-742221843-57, број модела 97, позив на број 75234 у корист
Буџета Републике Србије у износу од 780,00 динара
,

4.   Уплатница о уплаћеној градској административној такси на ж.р. 840-742241843-03, број модела 97, позив на
број  75234, у корист Буџета Града Сремска Митровица, у износу од 450,00 динара
.

Детаљније информације се могу добити и на телефон 022/610-566 локал 143.

Надлежни орган решавајући по захтеву, доноси решење у року од 30 дана од дана подношења захтева.

Правна подлога

- Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ" број 33/97 и 31/01) и ("Службени гласник РС"
   број  30/10, 18/2016)

-  Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 20/09)

- Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник РС" број 109/2009,  
  
4/2010, 10/2010, 25/2011 и 5/2013)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете