Град Сремска Митровица

Пријава Просветној инспекцији
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Пријава Просветној инспекцији   

Орган задужен за спровођење

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ, КОМУНАЛНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ПРОСВЕТНА ИНСПЕКЦИЈА

Опис

Овлашћења просветног инспектора и начин рада

Просветни инспектор:

 1) налаже записником отклањање неправилности и недостатака у одређеном року;

 2) наређује решењем извршавање прописане мере која је наложена записником, а није извршена;

 3) забрањује решењем спровођење радњи у установи које су супротне овом и посебном закону;

 4) подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ, захтев за покретање прекршајног поступка, односно повреду забране из чл. 44. до 46. закона;

 5) обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан;

 6) обавља друге послове, у складу са законом.

Инспекцијски надзор се обавља као редован, ванредни и контролни надзор. Редован надзор установе обавља се најмање једанпут годишње. Ванредни надзор установе обавља се по представкама органа, привредних друштава, установа и других организација, родитеља, односно старатеља детета и ученика или грађана, као и на основу непосредног сазнања просветног инспектора. Поступање по анонимним представкама или добијеном електронском поштом, спроводи се по процени просветног инспектора.

Контролни надзор спроводи се по протеку рока који је одређен у записнику или решењем. О извршеном инспекцијском надзору просветни инспектор сачињава записник, који садржи налаз стања и зависно од резултата - налагање, односно предлагање мере.

Записник се сачињава и доставља у року од 15 дана од дана извршеног инспекцијског надзора.

На записник просветног инспектора, директор установе има право да стави примедбу, у року од најмање три дана од пријема записника, осим у случају из члана 111. овог закона.

Где и како

Пријаву просветном инспектору можете поднети надлежном органу управе :

-Online кликом на плаво дугме  еУслуга.
 До исте еУслуге можете доћи и преко Портала еУправе (eUprava.gov.rs) - избором Градскa управa
 Сремска
 Митровица и преко сајта Града Сремска Митровица (избором еУслуге или еУправа).
-образац пријаве можете и одштампати, попунити и предати лично или поштом на адресу Трг Светог
  Димитрија 13, са назнаком за просветног инспектора.

За сва додатна питања:
Контакт телефон: 022/610-566 лок:123
Адреса електронске поште: prosvetni@sremskamitrovica.org.rs

Превни основ

Закон о основама система образовања и васпитања („Сг РС“ бр. 72/09, 52/11 и 55/2013)
Закон о основном образовању и васпитању („Сг РС“ бр. 55/2013)
Закон о средњем образовању и васпитању („Сг РС“ бр. 55/2013)
Закон о образовању одраслих („Сг РС“ бр. 55/2013)
Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине („Сг РС“ бр. 99/09)
Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Сг РС“ бр. 30/10)
Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97, 31/01 и „СГ РС“ бр. 30/10)
Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика („Сг РС“ бр. 12/2009-41, 67/2011-434)
Закон о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“ бр. 36/15)
Закон о уџбеницима („Сл.гласник РС“ бр. 68/15)

 

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Сремска Митровица

www.sremskamitrovica.rs

Свeтoг Димитриja 13

022/610-566

022/610-562

еАнкете