Општина Жабаљ

Пријава Просветној инспекцији
Извршавање ове услуге је доступно свакоме. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Пријава Просветној инспекцији   

Датум објављивања/ажурирања

14.01.2019. године 

Орган задужен за спровођење

Просветни инспектор Општине Жабаљ 

Надзорни орган

Покрајински Секретаријат за образовање, управу и националне заједнице

Опис

Овлашћења просветног инспектора и начин рада

Просветни инспектор:

1) налаже записником отклањање неправилности и недостатака у одређеном року;
2) наређује решењем извршавање прописане мере која је наложена записником, а није извршена;
3) забрањује решењем спровођење радњи у установи које су супротне овом и посебном закону;
4) подноси пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ,захтев за покретање прекршајног поступка, односно повреду забране из чл. 44. до46. закона;
5) обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај орган надлежан;
6) обавља друге послове, у складу са законом.

Инспекцијски надзор се обавља као редован, ванредни и контролни надзор. Редован надзор установе обавља се најмање једанпут годишње. Ванредни надзор установе обавља се по представкама органа, привредних друштава, установа и других организација, родитеља, односно старатеља детета и ученика или грађана,као и на основу непосредног сазнања просветног инспектора. Поступање по анонимним представкама или добијеном електронском поштом, спроводи се по процени просветног инспектора.

Контролни надзор спроводи се по протеку рока који је одређен у записнику или решењем. О извршеном инспекцијском надзору просветни инспектор сачињава записник, који садржи налаз стања и зависно од резултата - налагање, односно предлагање мере.

Записник се сачињава и доставља у року од 15 дана од дана извршеног инспекцијског надзора.

На записник просветног инспектора, директор установе има право да стави примедбу, у року од најмање три дана од пријема записника, осим у случају из члана 111. овог закона.

Где и како

Пријаву просветном инспектору можете поднети и у згради СО Жабаљ, издвојени објекат ул. Николе Тесле 31. 

Просветни инспектор Драгица Драгин.
Адреса: Жабаљ, НиколеТесле 45
Тел:021/210-23-26 и 021/210-23-27
Email: prosvetni.inspektor@zabalj.rs

Или покретањем електронске услуге на овом Порталу (дугме еУслуга испод овог текста)

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно свакоме. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Жабаљ

www.zabalj.rs

Николе Тесле 45

021/831-329

-

еАнкете