Градска општина Нови Београд

Захтев за рефундацију трошкова сахране за НН лице


Назив услуге

Рефундација трошкова сахране одређеном јавном комуналном предузећу за извршену услугу сахрањивања НН лица чији су посмртни остаци нађени на територији ГО Нови Београд, као и незбринутог лица са пребивалиштем-боравиштем на територији ГО Нови Беорад.

Орган задужен за спровођење

Управа градске општине Нови Београд

Одељење за друштвене делатности

Одсек за друштвене делатности

Опис

Рефундација трошкова сахране одређеном јавном комуналном предузећу за извршену услугу сахрањивања НН лица чији су посмртни остаци нађени на територији ГО Нови Београд, као и незбринутог лица са пребивалиштем-боравиштем на територији ГО Нови Беорад

Јавно комунално предузеће које је извршило сахрањивање доставља оригинални рачун за рефундацију трошкова сахране надлежној општинској служби. 

Где и како

По пријему рачуна јавног комуналног предузећа, надлежна општинска  служба предузима све потребне процесне радње ради доношења решења о рефундацији трошкова сахране. 

Правна подлога

Закон о општем управном поступку (, „Сл. гласник РС“ , бр. 18/16.) 

Закон о заштити података о личности( „Сл. гласник РС“ 97/2008; 104/2009; 68/2012 – Одлука УС и 107/2012)

Закон о сахрањивању и гробљима („Сл. гласник СРС“, бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и „Сл.гласник РС“, бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 – др. закон и 120/2012 - УС)

Одлука о буџету Градске општине Нови Београд

Одлука Скупштине ГО Нови Београд о остваривању права на накнаду трошкова сахрањивања из буџета ГО Нови Београд ( «Сл. лист града Београда» бр. 25/15)

Важећи Ценовник ЈКП „Погребне услуге“Коментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете