Градска општина Нови Београд

Захтев за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану породице ради остваривања права на ученичке стипендије и студентске кредите


Назив услуге

Захтев за издавање уверења о просечном месечном приходу по члану породице ради остваривања права на ученичке и студентске кредите и стипендије

Орган задужен за спровођење

Управа градске општине Нови Београд

Одељење за друштвене делатности

Одсек за друштвене делатности

Опис

Уверење о просечном месечном приходу по члану породице je неопходан документ  ради остваривања права на ученичке стипендије и студентске кредите. Образац уверења се налази у комплету документације за конкурисање који издаје „Просветни преглед“

Где и како

Уверење се издаје у Одсеку за друштвене делатности.

Потребна документација за израду уверење о просечном месечном приходу по члану породице:

-Фотокопија обрасца Изјаве, оверене од стране два сведока, ко чини чланове породице (образац број 3 из комплета документације);

-Потврда о оствареним приходима за сваког члана породице који остварује приход за период јануар - јун текуће године  и то_

1.     за запослене - потврда из фирме о просечном нето личном дохотку оствареном у наведеном периоду;

2.     за кориснике пензије - уверење Републичког фонда за пензијско и инвалидско  осигурање о примљеним исплатама пензија за наведени период. Уколико се ради о породичној пензији и копија Извода из књиге умрлих лица чију пензију користе  чланови породице;

3.     за незапослене чланове породице – уверење издато од Националне службе за запошљавање да се лице налазило на евиденцији у наведеном периоду. Уколико је лице примало надокнаду потребно је да уверење садржи и податке о висини надокнаде за наведени период;

4.     За лица која су незапослена, а не налазе се на евиденцији Националне службе за запошљавање, оверена лична изјава  да у наведеном периоду нису остваривали приходе ни по ком основу.

-Потврда о редовном школовању осталих чланова породице који похађају средњу школу. За чланове породице који похађају основну школу довољно је навести ознаку „ОШ“ поред имена у обрасцу Изјаве (образац број 3);

-Копија индекса подносиоца захтева као и чланова породице који су студирали  о трошку буџета  за претходну  школску годину. Уколико су били самофинансирајући студенти у тој школској години, потребно је оверити личну изјаву да нису остваривали приходе ни по ком основу у периоду јануар - јун текуће године.

 

-Доказ о висини месечних примања на име издржавања чланова породице по основу пресуде  о разводу брака (потребна и фотокопија исте) или оверена лична изјава о висини примања или изостанку примања по овом основу. Личну изјаву може дати родитељ-старатељ за малолетног подносиоца захтева, или сам подносилац захтева уколико је пунолетан;

-Уверење  Пореске управе – Филијале Нови Београд о евиденцији пореског обвезника   за све пунолетне чланове породице. Ово уверење се добија по захтеву који се попуњава и предаје на шалтеру пореске управе и које пореска управа издаје након истека одређеног рока предвиђеног за издавање уверења.

 

Правна подлога

Закон о општем управном поступку  («Сл.гласник РС» 30/10, 18/16 )

Закон о заштити података о личности( „Сл. гласник РС“ 97/2008; 104/2009; 68/2012 – Одлука УС и 107/2012)

Закон о ученичком и студентском стандарду («Службени гласник РС»,бр. 18/2010 и 55/2013)  Коментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете