Градска општина Нови Београд

Прослеђивање рачуна о извршеној сахрани НН лица или лица са пребивалиштем на територији општине Нови Београд ради наплате о трошку ГО Нови Београд


Назив услуге

Прослеђивање рачуна о извршеној сахрани НН лица или лица са пребивалиштем на територији општине Нови Београд ради наплате о трошку ГО Нови Београд

Орган задужен за спровођење

Управа градске општине Нови Београд

Одељење за друштвене делатности

Одсек за друштвене делатности

Опис

Поступак по пријему рачуна јавног комуналног предузећа о извршеној сахрани НН лица преминулог на територији општине Нови Београд или лица са последњим пребивалиштем на територији општине Нови Београд, са изводом из МКУ

Где и како

По пријему рачуна јавног комуналног предузећа о извршеној сахрани НН лица преминулог на територији општине Нови Београд или лица са последњим пребивалиштем на територији општине Нови Београд, са изводом из МКУ, израђује се  и доставља замолница Центру за социјални рад и другим државним органима ради утврђивања социјалног и породичног статуса преминулог.

По пријему одговора на замолницу,приступа се изради решења којим се налаже уплата трошкова сахране без испраћаја на рачун ЈКП «Погребне услуге» или утврђује да ГО Нови Београд није у обавези да сноси трошкове сахране

Правна подлога

Закон о општем управном поступку (Сл. лист СРЈ бр. 33/97 и 31/01, „Сл. гласник РС“ , бр. 30/2010)

Закон о сахрањивању и гробљима („Сл. гласник СРС“, бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и „Сл.гласник РС“, бр. 53/93,    67/93, 48/94, 101/2005 – др. закон и 120/2012 - УС)

Важећи Ценовник ЈКП „Погребне услуге“ Коментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете