Градска општина Нови Београд

Захтев / Иницијатива Интересорној комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику за покретање поступка процене


Назив услуге

Захтев / Иницијатива Интересорној комисији за процену  потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику за покретање поступка процене

Орган задужен за спровођење

Управа градске општине Нови Београд

Одељење за друштвене делатности

Одсек за друштвене делатности

Интересорна комисија


Опис

Родитељ односно установа подноси захтев за процену  потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету,ученику и одраслом  (Образац број 1 Правилника о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету , ученику и одраслом (Сл.гласни РС, бр. . 80/2018) Интересорној комисији, предајом захтева на писарници ГО Нови Београд.


Где и како

Захтев / Иницијатива Интересорној комисији за процену  потреба садржи податке о:

- детету , ученику и одраслом;

-Контакт подаци родитеља, старатеља односно хранитеља детета (име и презиме, адреса, контакт телефон, имејл)

- Контакт подаци за установу која предлаже поступак процене

-Разлози и образложење предлагања поступка процене

 

 Уз захтев за процену потреба  прилажу се и:

-налази, мишљења, извештаји  и друга документа  која указују на потребу за поступком процене и обезбеђењем подршке детету , ученику и одраслом


Правна подлога

-Закон о основама система, образовања и васпитања (Сл.гл.РС бр. 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019)

-Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету, ученику и одраслом (Сл.гласни РС, бр. 80/2018)

-Статут Градске општине Нови Београд ( Сл. лист града Београда бр.3/11) 


Оригинални обрасциКоментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете