Градска општина Нови Београд

Право на породичну инвалиднину по умрлом војном инвалиду


Назив услуге

Право на породичну инвалиднину по умрлом војном инвалиду

Орган задужен за спровођење

Управа градске општине Нови Београд

Одељење за друштвене делатности

Одсек за борачку и инвалидску заштиту

Опис

По пријему, захтев са доказима се обрађује  и Одсек за борачку и инвалидску заштиту доноси решење, у року од 2 месеца од дана подношења уредног захтева

Где и како

Уз захтев се подносе докази у oригиналу или оверена фотокопија и предају у одсек или на писарницу:  

- личнa картa,

- извод из матичне књиге венчаних

 

Решење се доставља на кућну адресу, преузима лично или путем пуномоћника у Одсеку.

Правна подлога

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Сл.лист СРЈ“, бр.24/98),

Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, бр. 33/97,

 31/01,”Сл.гласник РС“,бр. 30/10,18/16 и одредбе чл.9.,103. И 207.),

Закон о заштити података о личности („Сл.гласник РС“, бр.97/2008,104/2009 и 68/2012- одлука Уставног суда бр. 107/2012)

Оригинални обрасциКоментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете