Градска општина Нови Београд

Обустава инвалидских примања у случају смрти корисника


Назив услуге

Обустава инвалидских примања у случају смрти корисника

Орган задужен за спровођење

Управа градске општине Нови Београд

Одељење за друштвене делатности

Одсек за борачку и инвалидску заштиту

Опис

По пријему, захтев се обрађује  и Одсек за борачку и инвалидску заштиту доноси решење. 

Где и како

Уз захтев се подноси фотокопија извода из матичне књиге умрлих и предаје у одсек или на писарницу. 

Правна подлога

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Сл.лист СРЈ“, бр.24/98),

Закон о правима цивилних инвалида рата („Сл.гл. РС“, бр.52/96),

Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, бр. 33/97,

31/01,”Сл.гласник РС,бр. 30/10,18/16 и одредбе члана9.,103. И 207.),

Закон о заштити података о личности („Сл.гласник РС“, бр.97/2008,104/2009 и 68/2012- одлука Уставног суда бр. 107/2012)Коментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете