Градска општина Нови Београд

Престанак права на породичну инвалиднину за сауживаоца по престанку школовања, заснивању радног односа и навршених 27 година живота


Назив услуге

Престанак права на породичну инвалиднину за сауживаоца по престанку  школовања, заснивању радног односа и навршених 27 година живота

Орган задужен за спровођење

Управа градске општине Нови Београд

Одељење за друштвене делатности

Одсек за борачку и инвалидску заштиту

Опис

По пријему, захтев се обрађује  и Одсек за борачку и инвалидску заштиту доноси решење.

Где и како

Уз захтев се подноси документација у oригиналу или оверена фотокопија. уверењa о дипломирању,  уговор о раду  и предаје у одсек или на писарницу. Решење се доставља на кућну адресу, преузима лично или путем пуномоћника у Одсеку.

Правна подлога

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Сл.лист СРЈ“, бр.24/98),

Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, бр. 33/97,

31/01,”Сл.гласник РС”,бр. 30/10,18/16 и одредбе чл.9.,103. и 207.),

Закон о заштити података о личности („Сл.гласник РС“, бр.97/2008,104/2009 и 68/2012- одлука Уставног суда бр. 107/2012)Коментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете