Градска општина Нови Београд

Право на породичну инвалиднину по палом борцу


Назив услуге

Право на породичну инвалиднину по палом борцу

Орган задужен за спровођење

Управа градске општине Нови Београд

Одељење за друштвене делатности

Одсек за борачку и инвалидску заштиту

Опис

По пријему, захтев се обрађује и Одсек за борачку и инвалидску заштиту доноси решење.

Где и како

Уз захтев се подносe докази у oригиналу или овереној фотокопији :

-       извод из матичне књиге рођених и венчаних,

-       уверење војне поште о околностима погибије,

-       потврда о школовању деце,

-       лична карта и предаје у одсек или на писарницу.

Решење се доставља на кућну адресу, преузима лично или путем пуномоћника у Одсеку.

Правна подлога

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Сл.лист СРЈ“, бр.24/98),

Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, бр. 33/97,

31/01,”Сл.гласникРС“, бр 30/10,18/16 и одредбе чл.9.,103. И 207.),

Закон о заштити података о личности („Сл.гласник РС“, бр.97/2008,104/2009 и 68/2012- одлука Уставног суда бр. 107/2012)Коментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете