Градска општина Нови Београд

Накнада погребних трошкова за кориснике месечног новчаног примања


Назив услуге

Накнада погребних трошкова за кориснике месечног новчаног примања

Орган задужен за спровођење

Управа градске општине Нови Београд

Одељење за друштвене делатности

Одсек за борачку и инвалидску заштиту

Опис

По пријему захтев се обрађује  и Одсек за борачку и инвалидску заштиту доноси решење

Где и како

Уз захтев се подносе докази у фотокопији.

 - извод из матичне књиге умрлих,

- рачун трошкова сахране,

- фотокопија личне карте носиоца рачуна и предаје у одсек или на писарницу.

. Решење се доставља на кућну адресу, преузима лично или путем пуномоћника у Одсеку.

Правна подлога

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Сл.лист СРЈ“, бр.24/98),

Закон о правима цивилних инвалида рата („Сл.гл. РС“, бр.52/96),

Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, бр. 33/97,

31/01,”Сл.гласник РС“,бр. 30/10,18/16 и одредбе чл.9.,103. И 207.),

Закон о заштити података о личности („Сл.гласник РС“, бр.97/2008,104/2009 и 68/2012- одлука Уставног суда бр. 107/2012)

Оригинални обрасциКоментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете