Градска општина Нови Београд

Додатак за негу и помоћ


Назив услуге

Додатак за негу и помоћ

Орган задужен за спровођење

Управа градске општине Нови Београд

Одељење за друштвене делатности

Одсек за борачку и инвалидску заштиту

Опис

По пријему захтев са медицинском документацијом о лечењу се обрађује  и Одсек за борачку и инвалидску заштиту цео инвалидски предмет доставља на лекарску комисију ради давања налаза и мишљења.

Где и како

Уз захтев се подноси медицинска документација о лечењу у oригиналу или оверене фотокопије.и предаје у Oдсек или на писарницу. По пријему лекарског налаза и мишљења доноси се решење. Решење се доставља на кућну адресу, преузима лично или путем пуномоћника у Одсеку.

Правна подлога

Закон о основним правима бораца, војних инвалида и породица палих бораца („Сл.лист СРЈ“, бр.24/98),

Закон о правима цивилних инвалида рата („Сл.гл. РС“, бр.52/96),

Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01,   

Сл.гласник РС“, 30/10,18/16 и одредбе члана 9.,103.,207.)

Закон о заштити података о личности („Сл.гласник РС“, бр.97/2008,104/2009 и 68/2012- одлука Уставног суда и 107/2012)Коментари

Градска општина Нови Београд

http://www.novibeograd.rs

Булевар Михаила Пупина 167

011/3106 700

011/311 2576

еАнкете