Grad Novi Pazar

Prijava Saobraćajnoj inspekciji
Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.

Naziv usluge

Prijava Saobraćajnoj inspekciji

Organ zadužen za sprovođenje

GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR
ODELjENjE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Opis

Saobraćajni inspektor Grada Novog Pazara vrši nadzor nad sprovođenjem odredaba Zakona, Odluka i drugih propisa donetih na osnovu Zakona iz oblasti : gradskog, prigradskog i linijskog prevoza i auto-taxi prevoza putnika; zaštita i održavanje nekategorisanih puteva i ulica; signalizacija i tehničko regulisanje saobraćaja. 
 

Gde i kako

Prijava Saobraćajnoj inspekciji možete podneti na Jedinstvenom šalteru,  prizemlje Gradske uprave Novi Pazar, a detaljne informacije možete dobiti na telefon 020/318-215 ili 020/313-644 lok.118.

Taksa za prijavu Saobraćajnoj inspekciji Primalac: Republička administrati

Primalac: Republička administrativna taksa
  Račun: 840-742221843-57
  Poziv na broj: 97 67-075
  Svrha uplate : Taksa za prijavu saobraćajnoj inspekciji
  Iznos: 350,00 din.
Primalac: Budžet grada Novog Pazara
  Račun: 840-742241843-03
  Poziv na broj: 97 67-075
  Svrha uplate : Taksa za prijavu saobraćajnoj inspekciji
  Iznos: 600,00 din.

Pravna podloga

Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju ("Sl.glasnik RS" br. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05 i 62/06)
Zakon o javnim putevima ("Sl.glasnik RS" broj 101/05)
Odluka o auto-taxi prevozu (“Sl.list grada Novi Pazar” br.101/2005 i 123/2007)
Odluka o tehničkom regulisanju saobraćaja na teritoriji grada Novog Pazara (“Opštinski sl.glasnik” br.4/2002)
Odluka o linijskom prevozu putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju (“Sl.list grada Novog Pazara” br. 23/2010)
Odluka o javnim parkiralištima na teritoriji grada Novog Pazara (“Sl.list grada Novog Pazara” br. 3/2011)Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.Komentari

Grad Novi Pazar

www.novipazar.rs

Stevana Nemanje 2

020/320-763

020/320-760

eAnkete