Град Нови Пазар

Пријава Саобраћајној инспекцији
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Пријава Саобраћајној инспекцији

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА НОВИ ПАЗАР
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Опис

Саобраћајни инспектор Града Новог Пазара врши надзор над спровођењем одредаба Закона, Одлука и других прописа донетих на основу Закона из области : градског, приградског и линијског превоза и ауто-таxи превоза путника; заштита и одржавање некатегорисаних путева и улица; сигнализација и техничко регулисање саобраћаја. 
 

Где и како

Пријава Саобраћајној инспекцији можете поднети на Јединственом шалтеру,  приземље Градске управе Нови Пазар, а детаљне информације можете добити на телефон 020/318-215 или 020/313-644 лок.118.

Такса за пријаву Саобраћајној инспекцији Прималац: Републичка администрати

Прималац: Републичка административна такса
  Рачун: 840-742221843-57
  Позив на број: 97 67-075
  Сврха уплате : Такса за пријаву саобраћајној инспекцији
  Износ: 350,00 дин.
Прималац: Буџет града Новог Пазара
  Рачун: 840-742241843-03
  Позив на број: 97 67-075
  Сврха уплате : Такса за пријаву саобраћајној инспекцији
  Износ: 600,00 дин.

Правна подлога

Закон о превозу у друмском саобраћају ("Сл.гласник РС" бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05 и 62/06)
Закон о јавним путевима ("Сл.гласник РС" број 101/05)
Одлука о ауто-таxи превозу (“Сл.лист града Нови Пазар” бр.101/2005 и 123/2007)
Одлука о техничком регулисању саобраћаја на територији града Новог Пазара (“Општински сл.гласник” бр.4/2002)
Одлука о линијском превозу путника у градском и приградском саобраћају (“Сл.лист града Новог Пазара” бр. 23/2010)
Одлука о јавним паркиралиштима на територији града Новог Пазара (“Сл.лист града Новог Пазара” бр. 3/2011)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Нови Пазар

www.novipazar.rs

Стевана Немање 2

020/320-763

020/320-760

еАнкете