Grad Novi Pazar

Prijava Komunalnoj inspekciji
Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim sertifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.

Naziv usluge

Prijava Komunalnoj inspekciji

Organ zadužen za sprovođenje

GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR
ODELjENjE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Opis

Komunalni inspektor Grada Novog Pazara vrši nadzor nad sprovođenjem propisa jedinice lokalne samouprave donetih na osnovu Zakona o komunalnim delatnostima i propisa donetih na osnovu ovog Zakona.

Gde i kako

Prijava Komunalnoj inspekciji možete podneti na Jedinstvenom šalteru,  prizemlje Gradske uprave Novi Pazar, a detaljne informacije možete dobiti na telefon 020/318-215 ili 020/313-644 lok.118.

Taksa za prijavu Komunalnoj inspekciji

Primalac: Republička administrativna taksa
  Račun: 840-742221843-57
  Poziv na broj: 97 67-075
  Svrha uplate : Taksa za prijavu komunalnoj inspekciji
  Iznos: 350,00 din.
Primalac: Budžet grada Novog Pazara
  Račun: 840-742241843-03
  Poziv na broj: 97 67-075
  Svrha uplate : Taksa za prijavu komunalnoj inspekciji
  Iznos: 600,00 din. 

Pravna podloga

Zakon o komunalnim delatnostima ("Službeni glasnik RS" broj 16/97 i 42/98)
Odluka o komunalnoj inspekciji Grada Novog Pazara ("Opštinski sl.glasnik” br. 1/94)
Odluka o komunalnom uređenju Grada Novog Pazara (“Sl.list Grada Novog Pazara” br. 20/09)
Odluka o postupku i načinu postavljanja i uklanjanja manjih montažnih objekata na površinama javne namene na teritoriji Grada Novog Pazara (“Sl.list Grada Novog Pazara, br. 2/12) i drugih odluka jedinice lokalne samouprave donetih na osnovu Zakona o komunalnim delatnostima Republike Srbije
Drugi propisi donetih na osnovu Zakona o komunalnim delatnostima


Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim sertifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.Komentari

Grad Novi Pazar

www.novipazar.rs

Stevana Nemanje 2

020/320-763

020/320-760

eAnkete