Град Нови Пазар

Пријава Комуналној инспекцији
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Пријава Комуналној инспекцији

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА НОВИ ПАЗАР
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Опис

Комунални инспектор Града Новог Пазара врши надзор над спровођењем прописа јединице локалне самоуправе донетих на основу Закона о комуналним делатностима и прописа донетих на основу овог Закона.

Где и како

Пријава Комуналној инспекцији можете поднети на Јединственом шалтеру,  приземље Градске управе Нови Пазар, а детаљне информације можете добити на телефон 020/318-215 или 020/313-644 лок.118.

Такса за пријаву Комуналној инспекцији

Прималац: Републичка административна такса
  Рачун: 840-742221843-57
  Позив на број: 97 67-075
  Сврха уплате : Такса за пријаву комуналној инспекцији
  Износ: 350,00 дин.
Прималац: Буџет града Новог Пазара
  Рачун: 840-742241843-03
  Позив на број: 97 67-075
  Сврха уплате : Такса за пријаву комуналној инспекцији
  Износ: 600,00 дин. 

Правна подлога

Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС" број 16/97 и 42/98)
Одлука о комуналној инспекцији Града Новог Пазара ("Општински сл.гласник” бр. 1/94)
Одлука о комуналном уређењу Града Новог Пазара (“Сл.лист Града Новог Пазара” бр. 20/09)
Одлука о поступку и начину постављања и уклањања мањих монтажних објеката на површинама јавне намене на територији Града Новог Пазара (“Сл.лист Града Новог Пазара, бр. 2/12) и других одлука јединице локалне самоуправе донетих на основу Закона о комуналним делатностима Републике Србије
Други прописи донетих на основу Закона о комуналним делатностима


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Нови Пазар

www.novipazar.rs

Стевана Немање 2

020/320-763

020/320-760

еАнкете