Grad Novi Pazar

Prijava Inspekciji za zaštitu životne sredine
Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.

Naziv usluge

Prijava Inspekciji za zaštitu životne sredine

Organ zadužen za sprovođenje

GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR
ODELjENjE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Nadzorni organ

Opis

Inspektor za zaštitu životne sredine vrši nadzor nad primenom propisa iz oblasti zaštite životne sredine iz nadležnosti Grada.

Gde i kako

Prijava Inspekciji za zaštitu životne sredine za možete podneti na Jedinstvenom šalteru,  prizemlje Gradske uprave Novi Pazar, a detaljne informacije možete dobiti na telefon 020/318-215 ili 020/313-644 lok.118. 

Taksa za prijavu Inspekciji za zaštitu životne sredine

Primalac: Republička administrativna taksa
    Račun: 840-742221843-57  
    Poziv na broj: 97 67-075
    Svrha uplate : Taksa za prijavu inspekciji za zaštitu životne sredine
    Iznos: 350,00 din.

Primalac: Budžet grada Novog Pazara
    Račun: 840-742241843-03
    Poziv na broj: 97 67-075
    Svrha uplate : Taksa za prijavu inspekciji za zaštitu životne sredine
    Iznos: 600,00 din.

Pravni osnov

Zakon o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS", br. 135/2004 i 36/2009) Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.glasnik RS", br. 135/04 i 36/09)
Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu ("Sl.glasnik RS", br135/04, 36/09)
Zakon o upravljanju otpadom (“Sl.glasnik RS, br. 36/09 i 88/10)
Zakon o zaštiti prirode (“Sl.glasnik RS, br. 36/09 i 88/10)
Zakon o zaštiti vazduha (“Sl.glasnik RS, br. 36/09)
Zakon o zaštiti od buke u životnoj sredini (“Sl.glasnik RS, br. 36/09 i 88/10)
Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja (“Sl.glasnik RS, br. 36/09)

 Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.Komentari

Grad Novi Pazar

www.novipazar.rs

Stevana Nemanje 2

020/320-763

020/320-760

eAnkete