Град Нови Пазар

Пријава Инспекцији за заштиту животне средине
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Пријава Инспекцији за заштиту животне средине

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА НОВИ ПАЗАР
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Надзорни орган

Опис

Инспектор за заштиту животне средине врши надзор над применом прописа из области заштите животне средине из надлежности Града.

Где и како

Пријава Инспекцији за заштиту животне средине за можете поднети на Јединственом шалтеру,  приземље Градске управе Нови Пазар, а детаљне информације можете добити на телефон 020/318-215 или 020/313-644 лок.118. 

Такса за пријаву Инспекцији за заштиту животне средине

Прималац: Републичка административна такса
    Рачун: 840-742221843-57  
    Позив на број: 97 67-075
    Сврха уплате : Такса за пријаву инспекцији за заштиту животне средине
    Износ: 350,00 дин.

Прималац: Буџет града Новог Пазара
    Рачун: 840-742241843-03
    Позив на број: 97 67-075
    Сврха уплате : Такса за пријаву инспекцији за заштиту животне средине
    Износ: 600,00 дин.

Правни основ

Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009) Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр. 135/04 и 36/09)
Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр135/04, 36/09)
Закон о управљању отпадом (“Сл.гласник РС, бр. 36/09 и 88/10)
Закон о заштити природе (“Сл.гласник РС, бр. 36/09 и 88/10)
Закон о заштити ваздуха (“Сл.гласник РС, бр. 36/09)
Закон о заштити од буке у животној средини (“Сл.гласник РС, бр. 36/09 и 88/10)
Закон о заштити од нејонизујућих зрачења (“Сл.гласник РС, бр. 36/09)

 Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Нови Пазар

www.novipazar.rs

Стевана Немање 2

020/320-763

020/320-760

еАнкете