Град Ниш

Стипендирање талентованих спортиста


Назив услуге

 Стипендирање талентованих спортиста

Орган задужен за спровођење

Одсек за спорт

Надзорни орган

 Управа за омладину и спорт

Опис

 Спровођење поступка за остваривање права на стипендију Града Ниша талентованих спортиста са територије Града

 

Где и како

 Јавни позив за доделу стипендија објављује се на званичном сајту Града Ниша (www.ni.rs), у дневном листу „Народне новине“ и на огласној табли Града Ниша.

 

Предлоге за доделу стипендија подносе  територијални спортски савези или територијални грански спортски савези и спортске организације на обрасцу предлога кандидата за доделу стипендија талентованим спортистима на обрасцу број 5 који се може се преузети у Управи за омладину и спорт- Одсек за спорт, ул. Страхињића Бана број 2а или на званичном сајту Града Ниша (www.ni.rs)

 

Предлози за доделу стипендија подносе се Управи за омладину и спорт, ул.Вождова бр.16 или електронским путем на е-адресу kveroslаva@gu.ni.rs

 

При попуњавању обрасца треба водити рачуна да кандидат  мора да испуњава услове из Одлуке о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу.

Пропратно писмо потписује лице овлашћено за заступање организације.

 

Обавезно треба поштовати форму при попуњавању обрасца и ништа не мењати у односу на већ унет текст у обрасцу. Образац треба попунити фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је болд или италик. Образац обавезно потписати плавом хемијском или пенкалом и ставити печат.

 

Да би фотокопија личне карте била ваљан доказ о пребивалишту кандидата из пријаве, потребно је да садржи  адресу (старе личне карте и биометријске личне карте без чипа), а за биометријску личну карту са чипом, исте је потребно очитати.

Свака злоупотреба ове услуге је законом кажњива.

За више информација можете се обратити на телефон Управе за омладину и спорт од 08-15h: 018/504-640, или на е-адресу: kveroslаva@gu.ni.rs

Корисни линкови

 www.ni.rs, www.facebook.com/sportskisaveznisa

Правни основ

 Одлука о остваривању потреба и интереса грађана у области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 83/2012 и 67/2013) и  Правилник о поступку одобравања програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Граду Нишу („Службени лист Града Ниша“, број 97/2012 и 61/2013)

Сврха административног поступка

Стипендирање талентованих спортиста

Контакт подаци надлежног службеника

 

Име и презиме:Верослава Коцић

Тел: 018/504-640

E-mail: kveroslava@gu.ni.rs

Документација

 

Документ

Назив институције која издаје документ

Форма доставе

Коментар

лична карта кандидата

Полицијска Управа

Фотокопија/очитана

 

Зелени картон за избегла или интерно расељена лица

 

фотокопија

 

здравствена књижица кандидата

ПИО Фонд

фотокопија

 

дипломе и званична признања о постигнутим спортским резултатима кандидата

Организатор такмичења

фотокопија

 

Потврда о чланству кандидата у наведеној спортској организацији

национални грански савез и спортска организација

оригинал

 

Потврда о постигнутим резулататима, на ком такмичењу, колико је такмичара у узрастној категорији, односно, дисциплини, тежинској категорији или класи у којој су постигнути резултати учествовало на том такмичењу

национални грански савез и спортска организација

оригинал

 

Потврда да нема закључен професионални уговор и уговор о стипендирању

национални грански савез и спортска организација

оригинал

 

Потврда о жребној, односно, стартној листи такмичења

национални грански савез и спортска организација

оригинал

 

Потврда о категоризацији спортиста

Спортски савез Србије

оригинал

 

Оригинални обрасциКоментари

Град Ниш

-

- -

0000000

-

еАнкете