Grad Novi Pazar

Prijava Građevinskoj inspekciji
Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.

Naziv usluge

Prijava Građevinskoj inspekciji

Organ zadužen za sprovođenje

GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR
ODELjENjE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Opis

 Građevinska inspekcija vrši nadzor nad sprovođenjem Zakona o planiranju i izgradnji i propisa donetih na osnovu ovog Zakona iz oblasti izgradnje i korišćenje objekata

Gde i kako

 Prijava Građevinskoj inspekciji možete podneti na Jedinstvenom šalteru,  prizemlje Gradske uprave Novi Pazar, a detaljne informacije možete dobiti na telefon 020/318-215 ili 020/313-644 lok.118.

Taksa za prijavu Građevinskoj inspekciji

Primalac: Republička administrativna taksa
  Račun: 840-742221843-57
  Poziv na broj: 97 67-075
  Svrha uplate : Taksa za prijavu građevinskoj inspekciji
  Iznos: 350,00 din.
Primalac: Budžet grada Novog Pazara
  Račun: 840-742241843-03
  Poziv na broj: 97 67-075
  Svrha uplate : Taksa za prijavu građevinskoj inspekciji
  Iznos: 600,00 din.

Pravni osnov

 Zakon o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 i 24/11)Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.Komentari

Grad Novi Pazar

www.novipazar.rs

Stevana Nemanje 2

020/320-763

020/320-760

eAnkete