Град Нови Пазар

Пријава Грађевинској инспекцији
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Пријава Грађевинској инспекцији

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА НОВИ ПАЗАР
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Опис

 Грађевинска инспекција врши надзор над спровођењем Закона о планирању и изградњи и прописа донетих на основу овог Закона из области изградње и коришћење објеката

Где и како

 Пријава Грађевинској инспекцији можете поднети на Јединственом шалтеру,  приземље Градске управе Нови Пазар, а детаљне информације можете добити на телефон 020/318-215 или 020/313-644 лок.118.

Такса за пријаву Грађевинској инспекцији

Прималац: Републичка административна такса
  Рачун: 840-742221843-57
  Позив на број: 97 67-075
  Сврха уплате : Такса за пријаву грађевинској инспекцији
  Износ: 350,00 дин.
Прималац: Буџет града Новог Пазара
  Рачун: 840-742241843-03
  Позив на број: 97 67-075
  Сврха уплате : Такса за пријаву грађевинској инспекцији
  Износ: 600,00 дин.

Правни основ

 Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 и 24/11)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Нови Пазар

www.novipazar.rs

Стевана Немање 2

020/320-763

020/320-760

еАнкете