Град Ниш

Издавање уверења о слободном брачном стању
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање уверења о слободном брачном стању

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА НИШ

 Управа за грађанска стања и опште послове

Одсек за грађанска стања и опште послове 

Опис

Матичне књиге су основне службене евиденције  о личном стању грађана у које се уписују чињенице о рођењу, браку и смрти и друге чињенице предвиђене законом, као и промене у вези са овим чињеницама.

Извод из матичне књиге рођених, који се издаје на основу података које садржи МКР, има карактер јавне исправе и нема ограничени рок важења.

Где и како

Тражену документацију, шаљемо искључиво на подручју Републике Србије, само за особе које су уписане у матичну књигу рођених, венчаних, умрлих и књигу држављана у Нишу, као и уписани у матичне књиге за општине: Приштина, Подујево, Глоговац, Обилић, Липљан и Косово Поље.

Подаци за лице се попуњавају из личне карте.

У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или е-поштом.

Свака злоупотреба ове услуге је законом кажњива.

За више информација можете се обратити на телефон матичне службе од 08-12h: 018/50-44-94 (Ниш), 018/200-241 (Виртуелни матичар), 018/200-240 и 018/200-404 (KиМ), или на е-адресу: nikivan@gu.ni.rs

Изводи и уверења се шаљу препорученом поштом, након приспеле потврде о уплати одговарајућих такси.

Име и презиме на уплатницама мора да се слаже са захтевом у виртуелном матичару.
Уплату и слање захтева у виртуелном матичару извршите истог дана.

Рок за решавање поднетих захтева преко виртуелног матичара за косовске књиге је до 15 дана.

Понедељком се не ради са странкама (КиМ).

Информације можете добити и звањем Позивног Центра Града Ниша на телефон 018 505 505

Правна подлога

Члан 80. и члан 35.. Закона о матичним књигама, члан 161. ЗУП.а 

Сврха административног поступка

 Решавање статусних питања грађана

Документација

 

Документ

Назив институције која издаје документ

Форма доставе

Коментар

a) Захтев за издавање Уверења о слободном брачном стању (уверење из матичних књига)

Надлежна матична служба

 

У случају да се не тражи лично, обавезно је оверено пуномоћје и копија личне карте подносиоца захтева. Пуномоћје није потребно ако захтев подноси родитељ за дете и обрнуто

a) Фотокопија важеће личне карте или електронски очитана лична карта или  уверење о месту пребивалишта

МУП ПУ

 

 

a) Доказ о уплати републичке административне таксе (за уверење из матичних књига)

 

 

 

 

б) Захтев за издавање Уверења о слободном брачном стању (nulla osta)

Надлежна матична служба

 

Да је слободног брачног стања и да не постоје брачне сметње за закључење брака са одређеним лицем  пред надлежним органом у иностранству

б) Извод из МКР на међународном обрасцу, лица са којим закључује брак

 

 

Прописно легилизован и преведен од стране овлашћеног судског тумача

б) Доказ о уплати републичке административне таксе (за уверење nulla osta)

 

 

 

 

Контакт подаци надлежног службеника

 

Име и презиме: Драгана Стаменковић

Тел:  018/50 44 94

E-mail:  sdragana@gu.ni.rs

Обавештење

 Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује. 


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Ниш

-

- -

0000000

-

еАнкете