Град Ниш

Кретање и заустављање теретних возила у централној градској зони (плава зона)


Назив услуге

 Кретање и заустављање теретних возила у централној градској зони (плава зона)

Орган задужен за спровођење

 Одсек за саобраћај

Надзорни орган

 Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај

Опис

 Kонтролa и регулисањe  броја теретних возила у централној градској зони-плава зона

Где и како

 

Сва потребна документа и потврде о уплати, могуће је послати у електронском облику (скенирано) на маил адресе које су доле наведене.

Приликом преузима Решења потребно је донети оригинал потврда о уплати.

У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или е-поштом.

За више информација можете се обратити на телефон одсека за саобраћај, Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај  од 07 30 -15 30h: 018/50-47- 32, 018/50-45-37 или на е-адресу: nikola.vojinovic@gu.ni.rs ; marko.lilic@gu.ni.rs ; gordana.milosavljevic@gu.ni.rs

Потписом овог обрасца, странка потврђује да је сагласна да се потребна документација других градских управа и служби Града прибавља по службеној дужности.

 

Захтев се може поднети и Одсеку за саобраћај, ул. генерала Транијеа бр.11, III спрат, у времену од 07.30 до 15.30 часова.

Издавање решења 07.30 до 15.30 часова.

 

УПЛАТЕ МОРАЈУ БИТИ ОВЕРЕНЕ ПЕЧАТОМ БАНКЕ.

ДОЗВОЉЕНО КРЕТАЊЕ ТЕРЕТНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА НАЈВЕЋЕ ДОЗВОЉЕНЕ УКУПНЕ МАСЕ ПРЕКО 3.5 ТОНЕ У ВРЕМЕНУ  од 00,00 до 08,00 и од 20,00 до 24,00 сата.

Документација

 

Документ

Назив институције која издаје документ

Форма доставе

Коментар

ЗАХТЕВ- НА МЕМОРАНДУМУ ФИРМЕ СА ПЕЧАТОМ И ПОТПИСОМ

ИЛИ ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА (УКДЕС)

УКДЕС

 ОБРАЗАЦ ЗАХТЕВА

 

РЕШЕЊЕ- РЕГИСТРАЦИЈА ДЕЛАТНОСТИ

АПР

ФОТОКОПИЈА

 

САОБРАЋАЈНА ДОЗВОЛА

ПУ

ФОТОКОПИЈА

 

ЛИЧНА КАРТА

ПУ

ФОТОКОПИЈА

Физичко лице

Такса / накнада коју је потребно уплатити

 

Назив таксе/накнаде

Износ таксе / накнаде

 (РСД)-износ у зависности од укупне масе возила

(носивост+маса празног возила)

Број рачуна за уплату

Позив на број


Локална административна такса

-100,00(дневно) или 4000,00(годишње) по возилу

до 3,5 тоне без пешачког сектора

840-742341843-24

                                 97  87 - 521

Локална административна такса

-1000,00(дневно) или 25 000,00(годишње) по возилу

до 3,5 тоне са  пешачким сектором

 

 

840-742341843-24

                               

                               97  87 - 521

Локална административна такса

-300,00(дневно) или 15 000,00(годишње) по возилу

од 3,5 тоне-12 тоне

 

 

840-742341843-24

                              

                              97  87 - 521

Локална административна такса

-1000,00(дневно) или 25 000,00(годишње) по возилу

преко 12 тоне

 

840-742341843-24

                             

                              97  87 - 521

Такса коју је такође потребно уплатити:

Локална административна такса

 

350,00 - по возилу

 

 

840-742341843-24

                             

 

                             97  87 - 521

ПРИМАЛАЦ : ПОРЕСКА УПРАВА                                                                                                                                        ДОЗВОЉЕНО КРЕТАЊЕ ТЕРЕТНИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА
 УПЛАТЕ МОРАЈУ БИТИ ОВЕРЕНЕ ПЕЧАТОМ БАНКЕ                                                                                                НАЈВЕЋЕ  ДОЗВОЉЕНЕ  УКУПНЕ  МАСЕ  ПРЕКО 3.5 ТОНЕ
                                                                                                                                                                                                      У  ВРЕМЕНУ  од  00,00  до  08,00  и  од  20,00  до  24,00     сата
                            

Рок за решавање потпуног предмета (дани)

 5  дана

Контакт подаци надлежних стручних сарадника

Име и презиме:    ГОРДАНА МИЛОСАВЉЕВИЋ ;

                          НИКОЛА ВОЈИНОВИЋ

                          МАРКО ЛИЛИЋ 

За  више  информација  можете  се обратити на телефон  одсека за саобраћај, Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај  од  07 30 - 15 30h: 018/50-47-32, 018/50-45-37 или на е-адресу:

E-mail: gordana.milosavljevic@gu.ni.rs                   

           nikola.vojinovic@gu.ni.rs

           marko.lilic@gu.ni.rs

Правни основ

 Закон о безбедности саобраћаја на путевима,Закон о општем управном поступку, Решењe о одређивању "Плаве зоне"

Обавештење

Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.

Администратор услуге сервиса

СЛОБОДАН ЧОЛАКОВИЋ

slobodan.colakovic@gu.ni.rs Коментари

Град Ниш

-

- -

0000000

-

еАнкете