Grad Novi Pazar


Naziv usluge

Zahtev za promenu imena/prezimena

Organ zadužen za sprovođenje

GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR
ODELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU

Opis

Zahtev za promenu imena/prezimena u MKR podnosi lice (lično) koje želi da izvrši promenu imena/prezimena ili punomoćnik stranke lično ili poštom

Gde i kako

Zahtev za promenu imena/prezimena podnosi se Odeljenju za opštu upravu, Odseku za lična stanja i matične knjige grada Novog Pazara (informacije na broj 020/313-644, lokal 154.) koji rešavajući po zahtevu donosi rešenje u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahteva, odnosno 60 dana ako se sprovodi poseban ispitni postupak.

Uz zahtev po��nosi se:

-         Potvrda o prebivalištu,

-         Fotokopija lične karte (samo za punoletna lica, odnosno lica koja poseduju ličnu kartu),

-         Izvod iz matične knjige rođenih,

-         Izvod iz matične knjige venčanih (samo ukoliko je lice venčano),

-         Uverenje o državljanstvu,

-         Uverenje da nije pokrenuta istraga niti podignuta optužnica ( Osnovni sud ),

-         Uverenje Prekršajnog suda da nije pokrenut prekršajni postupak,

-         Izvod iz MK rođenih za decu,

-         Presuda o utvrđivanju/osporavanju očinstva ili Zapisnik o usvojenju, ako se radi o promeni prezimena deteta

-         Pravosnažna i izvršna presuda o razvodu braka, u slučaju da se lično ime menja po toj osnovi

-         Uverenje Gradske uprave za naplatu javnih prihoda da nema poreskih i drugih obaveza

-         Uverenje Ministarstva finansija Poreske uprave filijale u Novom Pazaru da nema poreskih i drugih obaveza

-         dokaz o uplaćenoj Republičkoj i Gradskoj administrativnoj taksi.

Napomena: Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije AP KiM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, plaćaju Republičku administrativnu taksu i to u visini od 364,00 dinara,  dok naknada za usluge Gradske uprave Novi Pazar iznosi 810,00 dinara).

Taksa za naručivanje izvoda iz matične knjige venčanih

Za promenu imena/prezimena plaća se Republička administrativna taksa.

-    Svrha uplate : Taksa za promenu imena/prezimena u MKR

-    Primalac: Republička administrativna taksa

-    Račun: 840-742221843-57

-    Poziv na broj: 97 67-075

-    Iznos: 740,00 dinara

Naknada za usluge gradske uprave Novi Pazar

-    Svrha uplate: Taksa za promenu imena/prezimena u MKR

-    Primalac: Budžet grada Novog Pazara

-    Račun: 840-742241843-03

-    Poziv na broj: 97 67-075

-    Iznos:
     2.000,00 dinara - klasična promena imena/prezimena
     300,00 dinara - promena prezimena po razvodu braka

Pravna podloga

Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik SRJ" broj 33/97, 31/01, "Službeni glasnik SCG" broj 1/03 i "Službeni glasnik RS" broj 30/10)
Zakon o matičnim knjigama ("Službeni glasnik RS" broj 20/09)
Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga ("Službeni glasnik RS" broj 109/2009, 4/2010, 10/2010, 25/2011 i 5/2013)Grad Novi Pazar

www.novipazar.rs

Stevana Nemanje 2

020/320-763

020/320-760