Општина Књажевац

Захтев за промену имена/презимена
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за промену имена/презимена

Орган задужен за спровођење

 ОПШТИНСКА УПРАВА КЊАЖЕВАЦ

Одељење за општу управу и заједничке послове 

Опис

Захтев за промену имена/презимена подноси лице (лично) које жели да изврши промену имена/презимена. 

Где и како

Захтев за промену имена/презимена подноси се Одељењу за општу управу и заједничке послове (информације на број 019/731-623, локал 138.) који решавајући по захтеву доноси решење у року од 30 дана од дана подношења уредног захтева, односно 60 дана ако се спроводи посебан испитни поступак.


Уз захтев подноси се:

1. извод из МКР за подносиоца захтева

2. Извод из МКВ ( за лица која су у браку)

3. уверење о држављанству за подносиоца захтева

4. извод из МКР за сву децу

5. фотокопија личне карте за подносиоца захтева

6. уверење о пребивалишту

7. уверење основног суда по месту пребивалишта – да ли је лице осуђивано или под истрагом

8. уверење вишег суда по месту пребивалишта – да ли је лице осуђивано или под истрагом

9. уверење Пореске управе о пореском задужењу – Пореска управа

10. уверење Одељења за утврђивање и наплату локалних јавних прихода о пореском задужењу

11. уверење о регулисаној војној обавези (за мушкарце)

12. правноснажна пресуда о разводу брака (код промене презимена по основу развода брака) ако се захтев подноси преко пуномоћника – оргинал овереног пуномоћја и фотокопија личне карте пуномоћника

13. доказ о плаћеној РАТ у износу од 720,00 динара по Тар.бр. 1. и 219. Закона на рачун бр. 840-742251843-73

Правна подлога

Закон о општем управном поступку ("Службени гласник СРЈ" број 33/97 и 31/2001)
Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 20/09)
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник РС" број 108/09)

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Књажевац

-

Милоша Обилића 1

00000000

-

еАнкете