Opština Knjaževac

Zahtev za promenu imena/prezimena
Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim sertifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.

Naziv usluge

Zahtev za promenu imena/prezimena

Organ zadužen za sprovođenje

 OPŠTINSKA UPRAVA KNjAŽEVAC

Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove 

Opis

ZAHTEV ZA DONOŠENjE REŠENjA O PROMENI LIČNOG IMENA

Gde i kako

Zahtev za promenu imena/prezimena podnosi se Odeljenju za opštu upravu i zajedničke poslove (informacije na broj 019/731-623, lokal 138.) koji rešavajući po zahtevu donosi rešenje u roku od 30 dana od dana podnošenja urednog zahteva, odnosno 60 dana ako se sprovodi poseban ispitni postupak.


Uz zahtev podnosi se:

1. izvod iz MKR za podnosioca zahteva

2. Izvod iz MKV ( za lica koja su u braku)

3. uverenje o državljanstvu za podnosioca zahteva

4. izvod iz MKR za svu decu

5. Uverenje po članu 282. Porodičnog zakona

6. Uverenje da nije podignuta optužnica/ ne vodi se istraga

7. Uverenje da lice nije osuđeno za krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti dok kazna nije izvršena, odnosno dok traju pravne posledice osude

8. Uverenje o izmirenim poreskim obavezama

9. Izvod iz matične knjige rođenih za decu

10. Uverenje o prebivalištu za podnosioca zahteva i decu

11. Lična karta 

12. Dokaz o uplati republičke administrativne takse  Pravna podloga

Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik RS" broj 18/2016)
Porodični zakon („Službeni glasnik RS“ broj 18/2005, 72/2011-dr. zakon i 6/2015)Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim sertifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.Komentari

Opština Knjaževac

-

Miloša Obilića 1

00000000

-

eAnkete