Општина Књажевац

Захтев за издавање решења о испуњености услова за ауто-такси возача
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за издавање решења о испуњености услова за ауто-такси возача

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА УПРАВА КЊАЖЕВАЦ 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Опис

Решење о испуњености услова за ауто-такси возача је потврда којом лице, тј. подносилац захтева доказује своју валидност, односно испуњеност услова за вршење услуге ауто-такси возача.

Где и како

Захтев за издавање решења о испуњености услова за ауто-такси возача странка подноси на шалтеру 3. у Услужном центруу Општинске управе Књажевац, а детаљније информације могу се добити на телефон 019/731-623, локал 129.

Уз захтев потребно је приложити:
1. Доказ о власништву најмање једног регистрованог путничког возила (оверена фотокопија важеће саобраћајне дозволе,

2. Оверена фотокопија полисе осигурања путника и пртљага од последице несрећног случаја у јавном превозу,

3. Оверену фотокопију уговора о лизингу путничког моторног возила ( прималац лизинга сматра се власником возила),

4. Уговор о сервисирању и одржавању такси возила код овлашћеног субјекта који испуњава услове за обављање ове делатности,

5. Доказ да има возачку дозволу „Б“категорије најмање пет година или доказ да има трећи степен стручне спреме-саобраћајне струке ( оверена фотокопија возачке дозволе) ,

Посебни услови:

1. Фабрички произведено путничко моторно возило са најмање 5 седишта и најмање четворо врата .

2. Да је возило чисто, уредно обојено и без унутрашњих и спољашњих физичких оштећења каросарије (естетски изглед) .

3. Да има истакнут назив aуто такси превозника и оверен ценовник ауто такси услуге и да је видљив путнику у возилу.

4. Да има на крову возила истакнут осветљен и синхронизован назив – таблу ТАХИ са евиденционим бројем .

5. Да има исправан суви противпожарни апарат са важећим роком употребе постављен на приступачном месту у возилу.

6. Да има исправно грејање, вентилацију и унутрашње осветљење .

7. Да има на видном месту у возилу истакнуту такси дозволу за такси возило и такси дозволу за такси возачa .

8. Да има уграђен исправан, пломбиран и баждарен таксиметар од стране овлашћене установе, постављен на видном месту у возилу,тако да износ на таксиметру буде видљив путнику .

9. Доказ о уплати административне таксе.          

Правна подлога

Закон о превозу у друмском саобраћају ("Службени гласник РС" број 46/95, 66/01, 61/05, 91/05 и 62/06)
Закон о јавним путевима ("Службени гласник РС" број 101/05)

Оригинални обрасциИзвршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Књажевац

-

Милоша Обилића 1

00000000

-

еАнкете