Општина Стара Пазова

Захтев за добијање информације о локацији


Назив услуге

Захтев за добијање информације о локацији

Орган задужен за спровођење

Општинска управа Стара Пазова

Надзорни орган

Одељење за урбанизам и грађење

Опис

Кораци за исходовање Информације о локацији 

Где и како

1.  Уредно попунити захтев за издавање Информације о локацији са назнаком разлога подношења захтева ( изградња, парцелација, промена намене врсте објекта и др.)

2.  Уз захтев се прилаже:

- Копија плана за парцелу за коју се тражи информација са суседним парцелама, објектима на њима, као и делом уличне парцеле на коју излази предметна парцела, фотокопија која није старија од 6 месеци издата од РГЗ, Служба за катастар непокретности Стара Пазова;

- Препис листа непокретности за предметну парцелу, фотокопија која није старија од 6 месеци издата од РГЗ, Служба за катастар непокретности Стара Пазова;

- Доказ о плаћеној административној такси у складу са Законом о републичким административним таксама ("Службени гласник Републике Србије" бр. 43/2003, 51/2003 - исправ., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009 и 54/2009, 50/2011, 70/2011 -усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин.изн. и 65/2013 - др. закон, 57/2014- усклађени дин. изн.), и то:

    - Такса за захтев, у износу од 290,00 динара, рачун број 840-742221843-57, на позив на број 97 72-235 прималац Република Србија.

    - Доказ о плаћеној административној такси у складу са Одлуком о локалним Административним таксама ("Сл. лист општина Срема" бр. 40/08, 43/09 и 38/13) и то:

    - Такса за захтев, у износу од 280,00 динара, на рачун бр. 840-742251843-73, позив на бр. 97 72-235, прималац Општинска управа општине Стара Пазова.

    - Такса за издавање информације о локацији, у износу од 4.000,00 динара, на рачун бр. 840-742351843-94, са позивом на број 72-235, приходи Општинских органа управе Стара Пазова.

3.  Информација о локацији издаје се у року од 8 дана од уредно поднетог захтева.

Напомена: Захтев за информацију о локацији може поднети било које заитересовано лице.

Корисни линкови

http://starapazova.rs/Коментари

Општина Стара Пазова

-

Светосавска 11

022310170

-

еАнкете