Grad Novi Pazar

Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih
Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim sertifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.

Naziv usluge

Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih (MKU)

Organ zadužen za sprovođenje

GRADSKA UPRAVA NOVI PAZAR
ODELjENjE ZA OPŠTU UPRAVU
MATIČNA SLUŽBA

Opis

Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih (MKU) podnosi stranka za lice koje je umrlo na teritoriji grada Novog Pazara, a nije upisano u matične knjige umrlih.

Gde i kako

Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih (MKU) podnosi se Odeljenju za opštu upravu, Odseku za lična stanja i matične knjige grada Novog Pazara (informacije na broj 020/313-644, lokal 154.) koji rešavajući po zahtevu donosi rešenje u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, odnosno 60 dana ako se sprovodi poseban ispitni postupak.

Uz zahtev podnosi se:

- potvrda o smrti Zdrastvenog centra u Novom Pazaru (ako je lice umrlo van zdravstvenog centra);

-  izvod iz MKR za umrlu osobu;

-  izvod iz MKV za umrlu osobu (ako je lice bilo u braku);

- uverenje o državljanstvu za umrlu osobu;

-  potvrda matičara o neupisu činjenice smrti u MK umrlih po mestu smrti;

-  potvrdu o poslednjem mestu prebivališta umrlog ili važeća lična karta na uvid;

- fotokopija LK za podnosioca zahteva

Taksa za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih (MKU)

Za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih plaća se:

Republička administrativna taksa
    Svrha uplate : Taksa za naknadni upis u MKU
    Primalac: Republička administrativna taksa
    Račun: 840-742221843-57
    Poziv na broj: 97 67-075
    Iznos: 440,00 za rešenje i
    Iznos: 300,00 za zahtev ( UKUPNO : 720,00 )

Naknada za usluge gradske uprave Novi Pazar
    Svrha uplate : Taksa za naknadni upis u MKU
    Primalac: Budžet grada Novog Pazara
    Račun: 840-742241843-03
    Poziv na broj: 97 67-075
    Iznos: 500,00

Pravna podloga

Zakon o opštem upravnom postupku ("Službeni glasnik SRJ" broj 33/97, 31/01, "Službeni glasnik SCG" broj 1/03 i "Službeni glasnik RS" broj 30/10)
Zakon o matičnim knjigama ("Službeni glasnik RS" broj 20/09)
Uputstvo o vođenju matičnih knjiga i obrascima matičnih knjiga ("Službeni glasnik RS" broj 109/2009, 4/2010, 10/2010, 25/2011 i 5/2013)
Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima prijavljenim sa elektronskim sertifikatom. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.Komentari

Grad Novi Pazar

www.novipazar.rs

Stevana Nemanje 2

020/320-763

020/320-760

eAnkete