Град Нови Пазар

Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих (МКУ)

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА НОВИ ПАЗАР
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
МАТИЧНА СЛУЖБА

Опис

Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих (МКУ) подноси странка за лице које је умрло на територији града Новог Пазара, а није уписано у матичне књиге умрлих.

Где и како

Захтев за накнадни упис у матичну књигу умрлих (МКУ) подноси се Одељењу за општу управу, Одсеку за лична стања и матичне књиге града Новог Пазара (информације на број 020/313-644, локал 154.) који решавајући по захтеву доноси решење у року од 30 дана од дана подношења захтева, односно 60 дана ако се спроводи посебан испитни поступак.

Уз захтев подноси се:

- потврда о смрти Здраственог центра у Новом Пазару (ако је лице умрло ван здравственог центра);

-  извод из МКР за умрлу особу;

-  извод из МКВ за умрлу особу (ако је лице било у браку);

- уверење о држављанству за умрлу особу;

-  потврда матичара о неупису чињенице смрти у МК умрлих по месту смрти;

-  потврду о последњем месту пребивалишта умрлог или важећа лична карта на увид;

- фотокопија ЛК за подносиоца захтева

Такса за накнадни упис у матичну књигу умрлих (МКУ)

За накнадни упис у матичну књигу умрлих плаћа се:

Републичка административна такса
    Сврха уплате : Такса за накнадни упис у МКУ
    Прималац: Републичка административна такса
    Рачун: 840-742221843-57
    Позив на број: 97 67-075
    Износ: 440,00 за решење и
    Износ: 300,00 за захтев ( УКУПНО : 720,00 )

Накнада за услуге градске управе Нови Пазар
    Сврха уплате : Такса за накнадни упис у МКУ
    Прималац: Буџет града Новог Пазара
    Рачун: 840-742241843-03
    Позив на број: 97 67-075
    Износ: 500,00

Правна подлога

Закон о општем управном поступку ("Службени гласник СРЈ" број 33/97, 31/01, "Службени гласник СЦГ" број 1/03 и "Службени гласник РС" број 30/10)
Закон о матичним књигама ("Службени гласник РС" број 20/09)
Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига ("Службени гласник РС" број 109/2009, 4/2010, 10/2010, 25/2011 и 5/2013)
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Нови Пазар

www.novipazar.rs

Стевана Немање 2

020/320-763

020/320-760

еАнкете