Град Ниш

Измена режима саобраћаја


Назив услуге

 Измена режима саобраћаја

Орган задужен за спровођење

Одсек за саобраћај

Надзорни орган

Управа за комуналне делатности, енергетику и саобраћај 

Где и како

Образац захтева потребно је предати на шалтеру Градске управе у улици Николе Пашића 24

- Сва потребна документа и потврде о уплати, могуће је предати у Управу за Комуналне делатности, енергетику и саобраћај, улица Генерала Транијеа  11а (канцеларија 24 и 29, трећи спрат).

У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или е-поштом.

За више информација можете се обратити на телефон одсека за саобраћај, Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај  од 07 30 -15 30h: 018/50-47- 33, 018/50-47-32 или на е-адресу: nikola.vojinovic@gu.ni.rs ; igor.trajkovic@gu.ni.rs

Потписом овог обрасца, странка потврђује да је сагласна да се потребна документација других градских управа и служби Града прибавља по службеној дужности.

 

Издавање решења 07.30 – 15.30 часова.

 

Документација

 

Документ

Назив институције која издаје документ

Форма доставе

Коментар

Пројекат привремене измене режима саобраћаја

Саобраћајни ижењер са лиценцом

ОРИГИНАЛ

 

Доказ о уплати републичке административне таксе

Банка, пошта

КОПИЈА

 

Сагласност управљача јавног пута

ЈП Дирекција за изградњу града

КОПИЈА

 

Такса / накнада коју је потребно уплатити

 

Назив таксе/накнаде

Износ таксе / накнаде

 (РСД)

Број рачуна за уплату

Позив на број

Републичка административна такса

780,00

840-742221843-57

97  05-128

 

 

 

 

 

 

                                    ПРИМАЛАЦ РЕПУБЛИКА СРБИЈА

                      УПЛАТЕ МОРАЈУ БИТИ ОВЕРЕНЕ ПЕЧАТОМ БАНКЕ

Рок за решавање потпуног предмета (дани)

 5  дана (са документацијом)

Корисни линкови

 http://www.eservis.ni.rs/giljotina/egfVwOdlukaWebview.aspx?Sifra=KMN.3-3

Контакт подаци надлежних стручних сарадника

Име и презиме:   ИГОР ТРАЈКОВИЋ

                             НИКОЛА ВОЈИНОВИЋ

За више информација можете се обратити на телефон одсека за саобраћај, Управе за комуналне делатности, енергетику и саобраћај  од 07 30 - 15 30h: 018/50-47- 33, 018/50-47-32 или на е-адресу:

E-mail:   igor.trajkovic@gu.ni.rs 

             nikola.vojinovic@gu.ni.rs

                  

Правни основ

 Закон о безбедности саобраћаја на путевима,Закон о општем управном поступку.

Обавештење

Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. Рок за преглед предмета и обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 3 дана од дана пријема захтева. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.

Администратор услуге сервиса

СЛОБОДАН ЧОЛАКОВИЋ

slobodan.colakovic@gu.ni.rs 

Оригинални обрасциКоментари

Град Ниш

-

- -

0000000

-

еАнкете