Општина Књажевац

Захтев за издавање локацијске дозволе
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Захтев за издавање локацијске дозволе

Орган задужен за спровођење

ОПШТИНСКА  УПРАВА КЊАЖЕВАЦ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Опис

Локацијска дозвола је појединачни акт који непосредно везује грађевинску дозволу са урбанистичким плановима, односно она је први корак ка добијању грађевинске дозволе.

Где и како

Локацијску дозволу издаје Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско-правне послове (информације на шалтеру број 3. Услужног центра Општинске управе Књажевац или на телефон 019/731-623, локал 116.) решењем 15 (петнаест) дана од дана уредно поднетог захтева, за објекте за које се издаје грађевинска дозвола, а садржи све услове и податке за израду техничке документације, у складу са важећим планским документом.

Уз захтев за издавање локацијске дозволе подноси се:
            -  копија плана парцеле (оригинал и једна фотокопија) не старија од 6 (шест) месеци;
            -  извод из катастра подземних инсталација,
            -  доказ о праву коришћења/својине;
            -  подаци о  планираној диспозицији, висини, габариту, врсти и намени објекта, техн. карактеристикама и сл;
            -  Локална административна такса.

Правна подлога

Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС" број 72/2009. од 31.08.2009. године)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима пријављеним са електронским сертификатом. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Општина Књажевац

-

Милоша Обилића 1

00000000

-

еАнкете