Град Београд

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА - локације: Трг Николе Пашића 6, централа: 3229-678; 27. марта 43-45, централа: 3309-000, 3346-005, 3227-241; Тиршова 1, централа: 2688-655 ; Краљице Марије 1 ; Мaкензијева 31, централа: 2453-142.

12.1. Пријава комуналног проблема
Извршавање ове услуге је доступно свакоме. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

12.1. Пријава комуналног проблема

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БЕОГРАДА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ

Опис

Сврха поступка је решавање и одржавање комуналног реда сходно усвојеним Одлукама града. Поступак се покреће двојако, пријемом пријаве комуналног проблема, или по уочавању и поступању од стране самих комуналних полицајаца. За окончање административног поступка комунална полиција обавештава странке о исходу поступка искључиво на њихов захтев.

Где и како

Контакт подаци Секретаријата за послове комуналне полиције:

Иван Дивац, в.д. секретара
Дарко Вујсић, в.д. подсекретара

Телефон: 011/ 2430-102
Факс: 011/ 2450-170
Е-маил: komunalna.policija@beograd.gov.rs

Захтев се подноси писаним путем, Макензијева 31, Београд; електронским путем - дугме "еУслуга" изнад и испод овог текста, путем мејла; путем факса; путем телефона 0800 110 011, где пријаве примају комунални полицајци који раде 24 часа, 7 дана недељно, и током празника, а грађани се могу и усменим путем обратити комуналном полицајцу на терену.

Правни основ

- Закон о комуналној полицији („Службeни глaсник РС“, број 51/2009)
- Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник РС“, број 30/2010)
- Одлука о комуналној полицији („Службени лист града Београда“, бр. 6/2010 и 23/2013)
- Одлука о комуналном реду („Службени лист града Београда'', бр. 10/11, 60/12, 51/14, 92/14, 2/15, 11/15, 61/15, 75/16 и 19/17, 50/18)
- Одлука о одржавању чистоће („Службени лист града Београда'', бр. 27/02, 11/05, 6/10 - др. одлука, 2/11, 10/11 - др. одлука, 42/12, 31/13, 44/14, 79/15 и 19/17)
- Одлука о уређивању и одржавању паркова, зелених и рекреационих површина („Службени лист града Београда'', бр. 12/01, 15/01, 11/05, 23/05, 29/07-др.одлука, 2/11, 44/14, 17/15, 35/2015 и 19/17)
- Одлукa о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда („Службени лист града Београда'', бр. 37/11, 55/11, 34/14, 114/16 – др. одлука и 19/17)
- Одлука о радном времену занатства и трговине на територији града Београда („Службени лист града Београда'', бр. 31/13, 22/14, 82/15 и 114/16)
- Одлука о радном времену занатства и трговине на територији града Београда („Службени лист града Београда'', бр. 31/13, 22/14, 82/15 и 114/16)
- Одлука о радном времену угоститељских објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда'', 86/2014 – пречишћен текст, 86/16 и 19/17)
- Одлука о оглашавању на територији града Београда („Службени лист града Београда'', бр. 86/16, 126/16 и 36/17)
- Одлука о пијацама („Службени лист града Београда'', бр. 9/01, 11/05, 23/2005, 2/11, 34/14 и 19/17)
- Одлука о постављању привремених објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда'', број 17/15, 43/15, 71/15 и 126/16)
- Одлука о јавним паркиралиштима („Службени лист града Београда'', бр. 12/10 - пречишћен текст, 37/11, 42/11 - испр., 11/14, 30/14, 34/14, 89/14, 96/16 и 36/17)
- Одлука о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању („Службени лист града Београда'', бр. 27/02, 30/03, 11/05, 18/2011, 17/12, 44/14, 11/15, 61/15 и 19/17)
- Одлука о јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Службени лист града Београда'', бр. 61/09, 10/11, 55/11, 69/14, 2/15 и 86/16)
- Одлука о постављању баште угоститељског објекта на територији града Београда („Службени лист града Београда'', бр. 11/14, 25/14 – испр, 34/14, 2/15, 29/15 и 63/16)
- Одлука о такси превозу („Службени лист града Београда'', број 126/16)
- Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде („Службени лист града Београда'', бр.23/05, 2/11, 29/14 и 19/17)
- Одлука о одвођењу и пречишћавању атмосферских и отпадних вода на територији града Београда („Службени лист града Београда'', бр. 6/10, 29/14, 29/15 и 19/17)
- Одлука о постављању тезги и других покретних привремних објеката на територији града Београда („Службени лист града Београда'', број 17/15, 43/15 и 71/15)
- Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду („Службени лист града Београда'', бр. 43/07, 2/11, 29/14 и 19/17
- Одлука о подизању и одржавању споменика и скулптуралних дела на територији града Београда („Службени лист града Београда'', бр. 3/00, 19/14 и 19/17)
- Одлука о употреби имена, грба и заставе града Београда („Службени лист града Београда'', број 37/16)
- Одлука о постављању плутајућих објеката на водном земљишту на територији града Београда („Сл.лист града Београда“ бр.95/2017)
- Одлука о димничарским услугама („Службени лист града Београда'', бр. 15/1993, 17/1993 – исправка, 31/1993, 4/1994, 2/1995, 6/1999, 11/05, 34/14 и 19/17)
- Одлука о постављању балон-хала спортске намене на територији града Београда („Службени лист града Београда'', бр. 10/11, 51/11, 10/14 и 19/17)
- Одлука о постављању привремених објеката за обављање мењачких послова на јавним површинама („Службени лист града Београда'', бр. 15/01, 27/02, 33/03, 11/05, 9/06, 24/06 и 2/11)
- Одлука о постављању станица за изнајмљивање бицикала на територији града Београда („Службени лист града Београд“, број 37/16, 2/17 и 36/17)
- Одлука о обављању делатности зоохигијене на територији града Београда („Сл. лист града Београда“, број 114/16)
- Oдлука о јавној расвети („Сл. лист града Београда“, бр. 4/87, 10/87 - испр., 25/I/88, 13/90, 15/91, 23/92, 9/93, 25/93, 31/93, 4/94, 2/95, 6/99, 11/05, 73/16 и 19/17)


Извршавање ове услуге је доступно свакоме. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Београд

http://www.beograd.rs

Краљице Марије 1

+381 11 3309 000

-

еАнкете