Град Лозница

Новчана помоћ незапосленој породиљи до навршене прве године живота детета
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Новчана помоћ незапосленој породиљи до навршене прве године живота детета

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА ЛОЗНИЦА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ОДСЕК ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

Опис

Сврха поступка је остваривање права незапослене породиље на новчану помоћ до навршене прве године живота детета. Незапослена породиља право на новчану помоћ остварује уколико има пријављено пребивалиште на територији града Лозница најмање 12 месеци пре рођења детета. Поступак се покреће по захтеву незапослене породиље и по окончању административног поступка, доноси се решење о признавању права на новчану помоћ које се доставља подносиљи захтева и Одсеку за буџет.

Где и како

Контакт подаци надлежног службеника: Бранко Лукић, администратор за породиљска права
                                                           Телефон: 015/879-232
                                                           Е-маил: rstankovic@loznica.rs
 
Захтев се подноси у Градском услужном центру, Карађорђева 2, Лозница, радним данима од 7.00 до 15.00 часова. Потписом обрасца странка потврђује да је сагласна да се назначена документација других организационих јединца, јавних предузећа, установа, институција и организација прибавља по службеној дужности, уколико је то наглашено у обрасцу захтева.
Рок за преглед потпуности предмета је 3 дана од дана пријема захтева. Рок за обавештавање подносиоца захтева о евентуалним недостацима је 2 дана по прегледу потпуности предмета. По правилу, дозвољава се само једна допуна предмета. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.
Рок за решавање потпуног предмета: 5 дана.

Правни основ

Закон о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97 и 31/2001 и "Службени гласник РС", бр. 30/2010)
Одлука о новчаној помоћи незапосленој породиљи до навршене прве године живота детета


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Лозница

www.loznica.rs

Карађорђева 2

015/879 200

015/879 206

еАнкете