Град Нови Пазар

Издавање уверења о слободном брачном стању
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Издавање уверења о слободном брачном стању

Орган задужен за спровођење

ГРАДСКА УПРАВА НОВИ ПАЗАР
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
МАТИЧНА СЛУЖБА

Опис

Уврење о слободном брачном стању издаје се лицу као доказ да није закључио брак, ради склапања брака или регулисања неке друге обавезе.

Где и како

Захтев за издавање Уверења о слободном брачном стању можете поднети надлежном органу управе

-  коришћењем еУслуге овог портала или преко интернет презентације града Новог Пазара www.novipazar.rs
-  предати лично на шалтеру 9 и 10 у Услужном центру Града Новог Пазара
-  одштампан и попуњен образац можете послати поштом на адресу:

      Градска управа Нови Пазар
      Одељење за општу управу
      Стевана Немање бр. 2
      36300 Нови Пазар

Уверење о слободном брачном стању издаје матичар на шалтеру Услужног центра Градске управе Нови Пазар или шеф месне канцеларије.

Уз уредно попуњен захтев потребно је доставити:

-  извод из матичне књиге рођених (МКР) за лице на чије се име издаје уверење о слободном брачном стању,
-  извод из матичне књиге рођених (МКР) за будућег супружника (на међународном обрасцу) и копија његове путне исправе (пасоша),
-  извод и матичне књиге венчаних (МКВ) са уписаном чињеницом престанка брака (само за разведене),
-  извод из матичне књиге умрлих (МКУ) (само за удовце/удовице),
-  лична карта (на увид),
-  уплатницу о уредно плаћеној такси.

НАПОМЕНА: Исправе које странка прилаже за издавање уверења о слободном брачном стању морају бити у оргиналу.

Такса за наручивање извода из матичне књиге рођених

За Уверење о слободном брачном стању плаћа се Републичка административна такса.

(Ова такса је важећа уколико одете лично у општину, уколико наручујете Уверење електронски путем Портала еУправа добићете параметре за уплату)

     Сврха уплате: Такса за Уверење о слободном брачном стању
     Прималац: Републичка административна такса
     Рачун: 840-742221843-57
     Позив на број: 97 67-075
     Износ: 1.140,00 + 100,00 (УКУПНО: 1.240,00 - у цену услуге урачунати су и ПТТ трошкови).

Накнада за услуге градске управе Нови Пазар

     Сврха уплате: Такса за Уверење о слободном брачном стању
     Прималац: Буџет града Новог Пазара
     Рачун: 840-742241843-03
     Позив на број: 97 67-075
     Износ: 600,00 + 100,00 (УКУПНО: 700,00 - у цену услуге урачунати су и ПТТ трошкови).

Правна подлога

Породични закон ("Службени гласник РС" број 18/05 од 24.02.2005. године)Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Град Нови Пазар

www.novipazar.rs

Стевана Немање 2

020/320-763

020/320-760

еАнкете