Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: zaštitu života, lične i imovinske bezbednosti građana; sprečavanje i otkrivanje krivičnih dela i pronalaženje i hvatanje učinilaca krivičnih dela i njihovo privođenje nadležnim organima; održavanje javnog reda i mira; pružanje pomoći u slučaju opasnosti; obezbeđivanje zborova i drugih okupljanja građana; obezbeđivanje određenih ličnosti i objekata, uključujući i strana diplomatska i konzularna predstavništva na teritoriji Republike Srbije; bezbednost, regulisanje i kontrolu saobraćaja na putevima; bezbednost državne granice i kontrolu prelaska granice i kretanja i boravka u graničnom pojasu; boravak stranaca; promet i prevoz oružja, municije, eksplozivnih i određenih drugih opasnih materija; ispitivanje ručnog vatrenog oružja, naprava i municije; zaštitu od požara; protivgradna odbrana; državljanstvo; jedinstveni matični broj građana; elektronsko vođenje podataka o ličnosti; prebivalište i boravište građana; lične karte; putne isprave; međunarodnu pomoć i druge oblike međunarodne saradnje u oblasti unutrašnjih poslova, uključujući i readmisiju; ilegalne migracije; azil; obučavanje kadrova; upravno rešavanje u drugostepenom postupku po osnovu propisa o izbeglicama, kao i druge poslove određene zakonom.

Zamena stare vozačke dozvole za novu (kartičnu)
Izvršavanje ove usluge je dostupno samo korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.

Naziv usluge

Zamena stare vozačke dozvole za novu (kartičnu)

Organ zadužen za sprovođenje

Nadležne organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno policijske uprave na čijem području lice kome se dozvola izdaje ima prebivalište.

Nadzorni organ

MINISTARSTVO UNUTRAŠNjIH POSLOVA - Uprava za upravne poslove

Opis

Elektronska usluga „Zamena stare vozačke dozvole za novu (kartičnu)“ namenjena je građanima koji nisu zamenili staru vozačku dozvolu. Ova usluga treba da omogući da građani ne dolaze dva puta u policijsku stanicu da bi izvršili zamenu vozačke dozvole, već da putem Interneta, a preko Portala eUprava, elektronski podnesu zahtev i da istim putem u svako doba vide u kom je statusu njihov zahtev. Na kraju procesa, kada nova vozačka dozvola bude izrađena, građanin će preko Portala eUprava dobiti informaciju da se njegova vozačka dozvola nalazi u Policijskoj stanici prema mestu prebivališta. To znači da tek po dobijanju ove informacije građanin može da dođe u policijsku stanicu prema mestu prebivališta i preuzme novu vozačku dozvolu.
 
Uslov da bi građanin mogao da koristi ovu uslugu je da poseduje novu biometrijsku ličnu kartu sa čipom iz dva razloga. Prvi razlog je taj  što samo na taj način građanin može da se na bezbedan način autentifikuje (predstavi) informacionom sistemu Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP). Iz napred navedenog sledi da za pokretanje ove elektronske usluge građanin mora da se prijavi na Portal eUprava. U toku podnošenja zahteva građanin se autentifikuje sa ličnom kartom sa čipom (iz čipa lične karte se preuzima neophodan set podataka) i u slučaju da sistem traži PIN broj (lozinku), građanin isti mora da zna. Prilikom preuzimanja lične karte sa čipom svaki građanin je dobio zaštićen koverat sa svojim PIN brojem! Drugi razlog je taj što ova elektronska usluga isključivo omogućava preuzimanje fotografije građanina koja je kao biometrijski podatak data prilikom podnošenja zahteva za izradu lične karte. To znači da kroz ovu elekrtronsku uslugu, odnosno u procesu izrade nove kartične vozačke dozvole, koristiti se isključivo fotografija iz biometrijske lične karte sa čipom.
 
Veoma je važno da nakon predaje zahteva na Portalu eUprava građanin prati promene koje se dešavaju u okviru njegovog korisničkog profila. To znači da statusi u kojoj fazi se nalazi dokument (vozačka dozvola) su vidljivi u korisničkom profilu.
 
Pored svega navedenog, veoma važna informacija je da ova elektronska usluga zahteva plaćanje određenih taksi, naknada i troškova. Plaćenje je omogućeno isključivo kroz objedinjenu naplatu taksi, što znači da u postupku predaje zehteva kroz ovu elektronsku uslugu će biti izgenerisana jednistvena uplatnica čije plaćanje građanin može da izvrši na svim šalterima banaka, ili korištnjem elektronskog bankarstva. Tek nakon što uplata bude evdentirana kao validna od strane Uprave za trezor Ministarstva finansija, zahtev se prosleđuje MUP-u na obradu.
 
Potrebno je da koristite isključivo "Internet Explorer" Browser verzije 8,9,10 ili 11
 
Morate imati instaliranu "JAVU" na vašem računaru jer se na portalu za iščitavanje lične karte sa čipom koristi "JAVA" aplet i u "Java Control Panel" tab "Security" i u "Exception Site List" ubacite:
 
http://eusluge.euprava.gov.rs
https://eusluge.euprava.gov.rs
 
Takođe morate imati instaliran odgovarajući "Middleware za ličnu kartu Republike Srbije" u zavisnosti od datuma izdavanja lične karte sa čipom za iščitavanje lične karte.
 
Link za preuzimanje "Middleware za ličnu kartu Republike Srbije"
 

Ograničenja

Ovu elektronsku uslugu ne mogu da koriste vozači kojima je pravo upravljanja motornim vozilima ograničeno po uverenju o zdravstvenoj sposobnosti ili imaju u staroj vozačkoj dozvoli upisano ogriničenje, kao i vozači kojima je vozačka dozvola izdata na kraći rok zbog zdravstvenih ograničenja, odnosno vozači stariji od 65 godina života.

Takođe, ovu elektronsku uslugu ne mogu da koriste vozači koji pored stare vozačke dozvole imaju i vozačku dozvolu izdatu od strane druge države.

Za korišćenje ove elektronske usluge neophodno je da posedujete čitač kartičnih dokumenata!

Način plaćanja

U Vašem korisničkom profilu imaćete informacije neophodne za objedinjenu naplatu taksi, naknada i troškova koje je neophodno prethodno platiti da bi zahtev bio prosleđen Ministarstvu unutrašnjih poslova na obradu.

Nakon izvršenog plaćanja i verfikacije uplate od strane Uprave za trezor, zahtev će biti prosleđen Ministarstvu unutrašnjih poslova na obradu!

Preuzimanje

Nakon dobijene informacije u okviru korisničkog profila na Portalu da je zahtev obrađen, građanin dobija informaciju da može preuzeti vozačku dozvolu u policijskoj stanici prema mestu prebivališta. Prilikom preuzimanja građanin je dužan da dođe lično u policijsku stanicu i da sa sobom ponese ličnu kartu i staru vozačku dozvolu.


Izvršavanje ove usluge je dostupno sa��o korisnicima koji imaju kreiran korisnički nalog. Kliknite na dugme da biste izvršili uslugu.Komentari

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije

http://www.mup.gov.rs

Bulevar Mihajla Pupina 2

+ 381113062000

-

eAnkete