Министарство унутрашњих послова Републике Србије

Министарство унутрашњих послова Републике Србије обавља послове државне управе који се односе на: заштиту живота, личне и имовинске безбедности грађана; спречавање и откривање кривичних дела и проналажење и хватање учинилаца кривичних дела и њихово привођење надлежним органима; одржавање јавног реда и мира; пружање помоћи у случају опасности; обезбеђивање зборова и других окупљања грађана; обезбеђивање одређених личности и објеката, укључујући и страна дипломатска и конзуларна представништва на територији Републике Србије; безбедност, регулисање и контролу саобраћаја на путевима; безбедност државне границе и контролу преласка границе и кретања и боравка у граничном појасу; боравак странаца; промет и превоз оружја, муниције, експлозивних и одређених других опасних материја; испитивање ручног ватреног оружја, направа и муниције; заштиту од пожара; противградна одбрана; држављанство; јединствени матични број грађана; електронско вођење података о личности; пребивалиште и боравиште грађана; личне карте; путне исправе; међународну помоћ и друге облике међународне сарадње у области унутрашњих послова, укључујући и реадмисију; илегалне миграције; азил; обучавање кадрова; управно решавање у другостепеном поступку по основу прописа о избеглицама, као и друге послове одређене законом.

Замена старе возачке дозволе за нову (картичну)
Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.

Назив услуге

Замена старе возачке дозволе за нову (картичну)

Орган задужен за спровођење

Надлежне организационе јединице Министарства унутрашњих послова, односно полицијске управе на чијем подручју лице коме се дозвола издаје има пребивалиште.

Надзорни орган

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА - Управа за управне послове

Опис

Електронска услуга „Замена старе возачке дозволе за нову (картичну)“ намењена је грађанима који нису заменили стару возачку дозволу. Ова услуга треба да омогући да грађани не долазе два пута у полицијску станицу да би извршили замену возачке дозволе, већ да путем Интернета, а преко Портала еУправа, електронски поднесу захтев и да истим путем у свако доба виде у ком је статусу њихов захтев. На крају процеса, када нова возачка дозвола буде израђена, грађанин ће преко Портала еУправа добити информацију да се његова возачка дозвола налази у Полицијској станици према месту пребивалишта. То значи да тек по добијању ове информације грађанин може да дође у полицијску станицу према месту пребивалишта и преузме нову возачку дозволу.
 
Услов да би грађанин могао да користи ову услугу је да поседује нову биометријску личну карту са чипом из два разлога. Први разлог је тај  што само на тај начин грађанин може да се на безбедан начин аутентификује (представи) информационом систему Министарства унутрашњих послова (МУП). Из напред наведеног следи да за покретање ове електронске услуге грађанин мора да се пријави на Портал еУправа. У току подношења захтева грађанин се аутентификује са личном картом са чипом (из чипа личне карте се преузима неопходан сет података) и у случају да систем тражи ПИН број (лозинку), грађанин исти мора да зна. Приликом преузимања личне карте са чипом сваки грађанин је добио заштићен коверат са својим ПИН бројем! Други разлог је тај што ова електронска услуга искључиво омогућава преузимање фотографије грађанина која је као биометријски податак дата приликом подношења захтева за израду личне карте. То значи да кроз ову елекртронску услугу, односно у процесу израде нове картичне возачке дозволе, користити се искључиво фотографија из биометријске личне карте са чипом.
 
Веома је важно да након предаје захтева на Порталу еУправа грађанин прати промене које се дешавају у оквиру његовог корисничког профила. То значи да статуси у којој фази се налази документ (возачка дозвола) су видљиви у корисничком профилу.
 
Поред свега наведеног, веома важна информација је да ова електронска услуга захтева плаћање одређених такси, накнада и трошкова. Плаћење је омогућено искључиво кроз обједињену наплату такси, што значи да у поступку предаје зехтева кроз ову електронску услугу ће бити изгенерисана једниствена уплатница чије плаћање грађанин може да изврши на свим шалтерима банака, или кориштњем електронског банкарства. Тек након што уплата буде евдентирана као валидна од стране Управе за трезор Министарства финансија, захтев се прослеђује МУП-у на обраду.
 
Потребно је да користите искључиво "Internet Explorer" Browser верзије 8,9,10 или 11
 
Морате имати инсталирану "JAVU" на вашем рачунару јер се на порталу за ишчитавање личне карте са чипом користи "JAVA" аплет и у "Java Control Panel" таб "Security" и у "Exception Site List" убаците:
 
http://eusluge.euprava.gov.rs
https://eusluge.euprava.gov.rs
 
Такође морате имати инсталиран одговарајући "Middleware за личну карту Републике Србије" у зависности од датума издавања личне карте са чипом за ишчитавање личне карте.
 
Линк за преузимање "Middleware за личну карту Републике Србије"
 

Ограничења

Ову електронску услугу не могу да користе возачи којима је право управљања моторним возилима ограничено по уверењу о здравственој способности или имају у старој возачкој дозволи уписано огриничење, као и возачи којима је возачка дозвола издата на краћи рок због здравствених ограничења, односно возачи старији од 65 година живота.

Такође, ову електронску услугу не могу да користе возачи који поред старе возачке дозволе имају и возачку дозволу издату од стране друге државе.

За коришћење ове електронске услуге неопходно је да поседујете читач картичних докумената!

Начин плаћања

У Вашем корисничком профилу имаћете информације неопходне за обједињену наплату такси, накнада и трошкова које је неопходно претходно платити да би захтев био прослеђен Министарству унутрашњих послова на обраду.

Након извршеног плаћања и верфикације уплате од стране Управе за трезор, захтев ће бити прослеђен Министарству унутрашњих послова на обраду!

Преузимање

Након добијене информације у оквиру корисничког профила на Порталу да је захтев обрађен, грађанин добија информацију да може преузети возачку дозволу у полицијској станици према месту пребивалишта. Приликом преузимања грађанин је дужан да дође лично у полицијску станицу и да са собом понесе личну карту и стару возачку дозволу.


Извршавање ове услуге је доступно само корисницима који имају креиран кориснички налог. Кликните на дугме да бисте извршили услугу.Коментари

Министарство унутрашњих послова Републике Србије

http://www.mup.gov.rs

Булевар Михајла Пупина 2

+ 381113062000

-

еАнкете