Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обавља послове државне управе који се односе на: грађевинарство; грађевинско земљиште; урбанизам; просторно планирање, односно организацију, уређење и коришћење простора Републике Србије; утврђивање услова за изградњу објеката; уређивање стамбених односа и стамбеног пословања; комуналну инфраструктуру и комуналне делатности, изузев производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом; послове инжењерске геодезије; инспекцијски надзор у области урбанизма, грађевина и инспекцијски надзор над објектима комуналне инфраструктуре и обављањем комуналних делатности, изузев производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обавља послове државне управе у области железничког, друмског, водног и ваздушног саобраћаја, који се односе на: уређење и обезбеђење саобраћајног система; реализацију пројеката изградње саобраћајне инфраструктуре; инфраструктурне пројекте од посебног значаја у области нискоградње; унутрашњи и међународни превоз и интермодални транспорт; уређење и безбедност техничко-технолошког система саобраћаја; облигационе и својинскоправне односе; инспекцијски надзор; стратегију развоја саобраћаја, планове развоја и планове везане за организацију саобраћајног система и организацију превоза; издавање употребне дозволе за саобраћајни објекат и инфраструктуру; хомологацију возила, опреме и делова возила; организовање финансијске и техничке контроле; међународне послове у области саобраћаја; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; мере за подстицање истраживања и развоја у области саобраћаја.

Раздужење вожње обављене ЦЕМТ дозволом за међународни јавни превоз ствари домаћем превознику


Назив услуге

Раздужење вожње обављене ЦЕМТ дозволом за међународни јавни превоз ствари домаћем превознику

Орган задужен за спровођење

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Опис

Превозник је дужан да листове из дневника путовања који садрже податке из претпрошлог месеца заједно са извештајем достави надлежном органу најкасније до 20. у текућем месецу за претходни месец

Где и како

Домаћи превозник подоси захтев за раздужење копије листова дневника (видети табелу у прилогу) мора да садржи следеће податке:

1.  број ЦЕМТ дозволе чији се листови раздужују, календарски месец када су обављене вожње, број листа из дневника путовања који се раздужује, редни број вожње по листу који се раздужује (пуне и празне вожње), датум поласка и датум доласка возила, држава утовара и држава истовара, регистарске ознаке возила (вучног/теретног и прикључног), стање бројача (километража) у поласку и доласку, маса превезеног терета (са  CMR-a); за празну вожњу у рубрику се уписује нула (), докази о обављеној вожњи: улазни печат, излазни печат (са ознаком земље и датумом са печата) и бр. CMR-а (у прилогу је дат пример уредно попуњеног захтева за раздужење). Билатерална вожња са суседним земљама, доказује се улазним/излазним печатом.

2.  Билатерална вожња, са осталим земљама, доказује се са два печата земље која се транзитира (улазним и излазним). 
На пример: билатерална вожња са Италијом доказује се са два печата Хрватске и улазним печатом Италије илиса CMR-ом. Превоз за/из треће земље доказује се искључиво CMR-ом (оригинал на увид).

3.  Доказ о уплаћеној административној такси

Документацију предати на писарницу Управе за заједничке послове републичких органа (у згради СИВ III, Ул. Омладинских бригада бр.1, приземље, канцеларија бр. 19а).

Правни основ

Члан 47. Уредбе о начину расподеле и критеријумима за доделу страних дозвола за међународни јавни превоз ствари домаћим превозницима («Службени Гласник Републике Србије» бр. 88/05, 113/07 и 6/09)Коментари

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

www.mgsi.gov.rs

Немањина 22-26

011 3619833

-

еАнкете