Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обавља послове државне управе који се односе на: грађевинарство; грађевинско земљиште; урбанизам; просторно планирање, односно организацију, уређење и коришћење простора Републике Србије; утврђивање услова за изградњу објеката; уређивање стамбених односа и стамбеног пословања; комуналну инфраструктуру и комуналне делатности, изузев производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом; послове инжењерске геодезије; инспекцијски надзор у области урбанизма, грађевина и инспекцијски надзор над објектима комуналне инфраструктуре и обављањем комуналних делатности, изузев производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обавља послове државне управе у области железничког, друмског, водног и ваздушног саобраћаја, који се односе на: уређење и обезбеђење саобраћајног система; реализацију пројеката изградње саобраћајне инфраструктуре; инфраструктурне пројекте од посебног значаја у области нискоградње; унутрашњи и међународни превоз и интермодални транспорт; уређење и безбедност техничко-технолошког система саобраћаја; облигационе и својинскоправне односе; инспекцијски надзор; стратегију развоја саобраћаја, планове развоја и планове везане за организацију саобраћајног система и организацију превоза; издавање употребне дозволе за саобраћајни објекат и инфраструктуру; хомологацију возила, опреме и делова возила; организовање финансијске и техничке контроле; међународне послове у области саобраћаја; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; мере за подстицање истраживања и развоја у области саобраћаја.

Раздужење појединачне дозволе за међународни јавни превоз ствари домаћем превознику


Назив услуге

Раздужење појединачне дозволе за међународни јавни превоз ствари домаћем превознику

Орган задужен за спровођење

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 

Опис

Правилно искоришћена појединачна дозвола је дозвола у којој су унети тачни подаци који нису брисани ни мењани, која је коришћена теретним возилом из возног парка превозника коме је дозвола додељена, на прописан начин према намени, која није коришћена за превозе који су либерализовани у складу са међународним уговорима, која није уступљена другом превознику и која је враћена уз приложени ЦМР

Где и како

Домаћи превозник покреће поступак подношењем следеће документације :

1.  Писмени захтев домаћег превозника за раздужење појединачне дозволе за међународни јавни превоз ствари

2.  Доказ о уплаћеној административној такси   

Документацију предати на писарницу Управе за заједничке послове републичких органа (у згради СИВ III, Ул. Омладинских бригада бр.1, приземље, канцеларија бр. 19а).

Правни основ

Члан 40. Уредбе о начину расподеле и критеријумима за доделу страних дозвола за међународни јавни превоз ствари домаћим превозницима («Службени Гласник Републике Србије» бр. 88/05, 113/07 и 6/09)Коментари

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

www.mgsi.gov.rs

Немањина 22-26

011 3619833

-

еАнкете