Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обавља послове државне управе који се односе на: грађевинарство; грађевинско земљиште; урбанизам; просторно планирање, односно организацију, уређење и коришћење простора Републике Србије; утврђивање услова за изградњу објеката; уређивање стамбених односа и стамбеног пословања; комуналну инфраструктуру и комуналне делатности, изузев производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом; послове инжењерске геодезије; инспекцијски надзор у области урбанизма, грађевина и инспекцијски надзор над објектима комуналне инфраструктуре и обављањем комуналних делатности, изузев производње, дистрибуције и снабдевања топлотном енергијом. Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обавља послове државне управе у области железничког, друмског, водног и ваздушног саобраћаја, који се односе на: уређење и обезбеђење саобраћајног система; реализацију пројеката изградње саобраћајне инфраструктуре; инфраструктурне пројекте од посебног значаја у области нискоградње; унутрашњи и међународни превоз и интермодални транспорт; уређење и безбедност техничко-технолошког система саобраћаја; облигационе и својинскоправне односе; инспекцијски надзор; стратегију развоја саобраћаја, планове развоја и планове везане за организацију саобраћајног система и организацију превоза; издавање употребне дозволе за саобраћајни објекат и инфраструктуру; хомологацију возила, опреме и делова возила; организовање финансијске и техничке контроле; међународне послове у области саобраћаја; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи; мере за подстицање истраживања и развоја у области саобраћаја.

Утврђивање годишњег плана расподеле страних дозвола домаћим превозницима


Назив услуге

Утврђивање годишњег плана расподеле страних дозвола домаћим превозницима

Орган задужен за спровођење

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Опис

Расподела годишњих контингената страних дозвола врши се на основу годишњег плана расподеле дозвола.

Где и како

Домаћи превозник од 15. октобра  до 1. новембра подноси захтев за утврђивање годишњег плана расподеле који садржи :

1.  изјаву о возачима у радном односу (име, презиме и јединствени матични број грађана)
2.  изјаву о возилима у власништву, закупу или финансијском лизингу са навођењем регистарских ознака, са временом трајања закупа или финансијског лизинга, облик и намену каросерије,
3.  изјаву о оствареном промету по основу пружања услуга у међународном превозу ствари,
4.  врсту и број потребних појединачних, временских и ЦЕМТ дозвола за годину за коју се прави план.
5.  доказ о уплаћеној административној такси

Документацију предати на писарницу Управе за заједничке послове републичких органа (у згради СИВ III, Ул. Омладинских бригада бр.1, приземље, канцеларија бр. 19а).

Правни основ

Члан 44. Законa о међународном превозу у друмском саобраћају (''Службени лист СРЈ'', бр. 60/98, 5/99, 44/99, 74/99 и 4/00 и Службени гласник РС 101/05)
Члан 4. Закона о међународном превозу у друмском саобраћају ("Службени лист СРЈ", бр. 60/98, 5/99-исправка, 44/99, 74/99 и 4/00-исправка и "Службени гласник РС", бр.101/05-др. Закон, и 18/10)Коментари

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

www.mgsi.gov.rs

Немањина 22-26

011 3619833

-

еАнкете